Zmieniający się skład społeczny studentów

Nietradycyjni studenci stali się podporą szkolnictwa wyższego, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Pomimo pesymistycznych przewidywań opartych na tendencjach demograficznych nie zmniejszyła się liczba osób korzystających ze szkolnictwa na poziomie trzecim. Proporcja absolwentów szkół średnich, kontynuujących dalszą naukę osiągnęła plateau, lecz amerykańskie szkolnictwo wyższe wyraźnie uniknęło przepowiadanego spadku liczby studiujących. Wpłynął na to wzrost wśród studentów7 liczby kobiet, osób dorosłych, obcokrajowców i studentów, którzy przerwali studia i powrócili i często studiują wr niepełnym wymiarze godzin.

Zmieniający się skład społeczny studentów7 wpłynął na rozwój programu i planu studiów. Zróżnicowaniu składu studentów towarzyszyło zróżnicowanie struktury kursów i ofert. Wyraźnie wzrosła ilość programów nietradycyjnych, o charakterze interdyscyplinarnym z silnym nastawieniem na kształcenie zawodowe, a także specjalistycznych nie prowadzących do uzyskania stopnia naukowego. Obecnie blisko połowa (43%) studiuje w systemie part-time, a 2/5 ma 25 lat lub więcej (Division of Policy…, 1989).

Wzrost liczby dużych, zróżnicowanych szkól wyższych jest wyzwaniem zarówno dla tradycyjnego uniwersytetu, jak i alternatywnych szkół pomaturalnych o określonej przez płeć, rasę czy religię klienteli. Chociaż wciąż funkcjonują niekoedukacyjne i jednorodne religijnie instytucje szkolnictwa wyższego, to, jak wykazują badania, ich byt jest zagrożony. Znane są liczne przypadki przyjmowania kobiet na uczelnie męskie, otwarcia uczelni dla czarnych – białym studentom, zmiany orientacji uczelni katolickich na bardziej świecką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>