Zewnętrzny system oszacowywania jakości szkolnictwa

W Holandii organizację oceny jakości szkolnictwa wyższego przejęły dwa „ciała buforowe”: stowarzyszenie uniwersytetów (Association ot Universities in the Netherlands – VSNU) oraz nieuniwersyteckiego sektora szkolnictwa wyższego (Association ot Dutch Polytechnics and Colleges: HBO – raad).

Zewnętrzny system oszacowywania jakości jest własnością instytucji szkolnictwa wyższego. Ma on na celu podnoszenie na wyższy poziom badań i kształcenia. Ocenie poddawane są kierunki studiów. Kształcenie i badania oceniane są przez odrębne zespoły ekspertów.

Przy ocenie jakości kształcenia rozpatruje się zawartość programów, organizację procesu kształcenia oraz wyniki kształcenia. Punktem wyjścia oceny dla Komitetu są cele sformułowane dla każdego kierunku studiów w danej uczelni.

Komitet jest uprawniony do wydawania opinii w wymienionych wyżej kwestiach oraz do formułowania sugestii co do wyboru sposobu podniesienia jakości kształcenia. Podobnie jak w przypadku francuskiego CNE, przedstawiciele Komitetu nie uczestniczą w zajęciach i Komitet nie jest uprawniony do oceny osób. Nie dokonuje akredytacji, nie ran- guje programów wydziałów ani uczelni. Nie ma także bezpośredniego powiązania między wynikami pracy Komitetu a rozdziałem funduszy z budżetu.

W skład Komitetu wchodzą specjaliści różnych dyscyplin (zazwyczaj przedstawiciele środowiska akademickiego), specjaliści w dziedzinie edukacji oraz eksperci zagraniczni. Ponadto Komitet ma w swoim składzie eksperta wytypowanego przez organizacje zawodowe lub reprezentującego pracodawców, a od 1994 r. – także przedstawiciela studentów.

Równolegle funkcjonuje rządowy inspektorat, którego zadaniem jest nadzór nad agendami oceny jakości, pozostającymi w gestii uczelni, oraz przekazywanie Ministerstwu Edukacji informacji na temat prawidłowości przebiegu procesu oceny i jej wyników.

W Wielkiej Brytanii funkcjonują dwa systemy oceniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Na poziomie instytucji przeglądu dokonuje Higher Education Quality Council, o zasięgu krajowym: ocenę kierunków studiów przeprowadzają Higher Education Funding Councils odrębne dla Anglii, Szkocji i Walii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>