Zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli

Temat ten okazał się najbardziej kontrowersyjny. Wizytatorzy zgłosili wiele krytycznych uwag odnoszących się zarówno do systemu kształcenia, jak i do zasad zatrudniania nauczycieli w naszym kraju. Dyskusja nie zawsze prowadziła do zgodnych konkluzji. Wydaje się więc, że warto temu tematowi poświęcić odrębne opracowanie. W tym miejscu omówię jedynie podstawowe wnioski wizytatorów i zgłoszone przez nich konkretne propozycje.

W części raportu poświęconej nauczycielom wizytatorzy omówili skrótowo problematykę roli nauczyciela, jego statusu zawodowego, warunków pracy i płac w całym cyklu działalności zawodowej: od naboru do zawodu, poprzez kształcenie (w tym kształcenie nauczycieli pracujących) oraz wdrażanie do pracy. W tym syntetycznym opisie eksperci wykazali dobrą znajomość realiów pracy i życia nauczycieli w Polsce.

System kształcenia nauczycieli został oceniony zdecydowanie krytycznie. Podkreślając, że ponad 60% kadry nauczycielskiej ma wyższe wykształcenie i większość z nich ukończyła uniwersytety, eksperci OECD stwierdzili jednocześnie, że wąskoprzedmiotowe studia uniwersyteckie nie są właściwą metodą kształcenia nauczycieli. W uniwersytetach główny nacisk kładzie się bowiem na przygotowanie w określonej dyscyplinie naukowej, przy braku spójnego planu w zakresie nauczania metodyki przedmiotu. Wizytatorzy zwrócili uwagę na „głęboko zakorzeniony w uniwersytetach brak uznania dla studiów pedagogicznych”. Nauczyciele akademiccy w większości „wydają się być bardzo oddaleni od nowych metod nauczania”. Kształcenie na uniwersytetach „oparte jest bardzo mocno na formalnej metodzie wykładowej”. Jest to metoda skonstruowana z myślą o nauczycielu z „odgórną tendencją”, tj. stosującego tradycyjne metody przekazywania wiedzy i egzekwowania znajomości materiału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>