Zasada tworzenia struktury w uczelniach

Ustawa w zasadzie przesądza również o podstawowych elementach struktury uczelni, takich jak wydział, albowiem, chociaż dopuszcza ona inną niż wydziałowa strukturę uczelni, to inne przepis? ustawy regulujące relacje ciał jednoosobowych i kolegialnych, ich skład, sposób wyboru, kompetencje, posługują się pojęciem rad wydziałów i im nadają podstawowe -uprawnienia i ogromną autonomię w ramach uczelni. Również kwestie kompetencji dotyczące ustalania planów7 i programów studiów opierają się w7 przepisach ustawowych na strukturze wydziałowej. Skład ciał kolegialnych w uczelni przesądza o całkowitej w7e wszystkich niemal podstawowych kwestiach dominacji władzy oligarchii akademickiej (głównie pracowników z tradycyjną habilitacją i tytułem profesora) nad innymi grupami pracowników.

Szczegółowej regulacji zasady tworzenia struktury w uczelniach w7 ustawie nie wyodrębnia się, ani nie rozdziela organizacyjnie funkcji bieżącego zarządzania uczelnią od funkcji merytorycznej kontroli działania uczelni. Poniżej poziomu wydziału układ wiadzy i struktura są określane wewnętrznie, na podstawie statutu uczelni. Przywrócono również uprawnienia samorządowe studentów. Ustawa nie zabrania, ale też nie zachęca do rozszerzenia pojęcia wiadzy korporacji w uczelni (w rozumieniu brytyjskim czy amerykańskim) poprzez tworzenie w uczelni ciał złożonych z przedstawicieli grup reprezentujących interesy otoczenia uczelni, które to ciała mogłyby zdobywać dla niej dodatkowe wsparcie regionu (ze strony absolwentów, biznesu, władz lokalnych), w tym również finansowe. Tak wńęc, jeśli chodzi o ustrój uczelni, nowe rozwiązania ustawowe trzymają się tradycyjnego dziewiętnastowiecznego modelu uniwersytetu liberalnego, w odróżnieniu od rozwiązań istniejących obecnie w uczelniach europejskich, które od tego modelu już znacznie odeszły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>