Zalecenia odnoszące się do szkolnictwa wyższego cz. II

– Zdaniem Grupy Badawczej, programy wymiany międzynarodowej oraz różne inicjatywy podejmowane w ramach programu TEMPUS są bardzo cenne i powinny być rozszerzane.

– Powinno się ponownie zbadać system studiów zaocznych pod kątem ich równości i standardów.

– Reforma egzaminów maturalnych powinna służyć wyjaśnieniu ich funkcji jako dopuszczenia do dalszej edukacji w szkołach wyższych oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie konieczne są egzaminy wstępne na studia z różnych przedmiotów.

– Skład Rady Szkolnictwa Wyższego powinien zostać zmieniony. Powinni się w niej znaleźć także specjaliści spoza uczelni. Należy podjąć inicjatywy w sprawie metod opracowywania nowych programów, oceny standardów I nadzoru nad poziomem nauczania.

– W dążeniu do wprowadzania masowej wyższej edukacji zaleca się wprowadzenie licencjatu. Powinien on zostać wprowadzony jako Integralna część systemu, a nie tylko jako rozwiązanie dodatkowe.

– Grupa Badawcza popiera decyzję rządu ustanowienia wyższych szkół zawodowych poza domeną uniwersytetów.

– W pracach komórek oceniających i zajmujących się Iworzeniem tych nowych instytucji powinni brać udział działacze społeczni.

– Należy zwracać uwagę na formułowanie programów realizowanych przez wyższe szkoły zawodowe prowadzące zajęcia uniwersyteckie, szczególnie w związku z nową sprawą ficencjatów oraz z kształceniem ustawicznym.

– Pierwsze programy wyższych szkół zawodowych powinny być szczegółowo i dogłębnie oceniane. Inwestycje poniesione na kształcenie personelu nauczycielskiego tych szkół z pewnością się opłacą.

– Wprawdzie jest jeszcze za wcześnie na ocenę skuteczności algorytmicznej metody finansowania szkół wyższych, jednak widać już, że potrzeba więcej rozwiązań innowacyjnych, przyczyniających się do podnoszenia poziomu i efektywności.

– Studenci szkół wyższych powinni płacić niewielkie czesne, studenci mniej zamożni powinni móc korzystać z pożyczek i stypendiów. – .

– W miarę poprawiania się sytuacji ekonomicznej kraju powinno się umacniać związki między szkołami wyższymi a przemysłem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>