Wzór pracownika akademickiego

W poprzedniej części niniejszego tekstu omówiono motywy uzasadniające wybór pracy na uczelni. Pozwoliły one wyodrębnić wartości wchodzące w skład wzoru pracy uczonego. Obecnie zostaną poddane analizie cechy pracownika akademickiego uznane za istotne dla dobrego wykonywania zawodu. W ankiecie, w obydwu porównywanych latach, zwróciliśmy się do respondentów z prośbą o wybranie z listy czternastu cech pięciu, ich zdaniem najważniejszych (tabela 2).

W obu porównywanych latach zestaw podstawowych cech pracownika akademickiego jest taki sam. Ponad połowa respondentów za takie cechy uznała: szeroką wiedzę, znajomość najnowszych osiągnięć we własnej dziedzinie: myślenie logiczne, abstrakcyjne i twórcze: uczciwość w badaniach i eksperymentach oraz umiejętność organizowania sobie pracy. Jednak ważność tych cech (mierzona względną liczbą osób wskazujących na nie) uległa pewnemu przesunięciu. W 1993 r. w porównaniu z rokiem 1984 wśród respondentów z uniwersytetów relatywnie więcej osób wskazało na umiejętność myślenia logicznego, abstrakcyjnego, twórczego, a mniej – na uczciwość w badaniach i eksperymentach.

Liczba badanych 384 532 736 564 586 715 125 141 199 a Próba bez asystentów b Próba bez asystentów (w ceiu umożliwienia porównań z 1984 r,). c Próba i asystentami. Wśród pracowników politechnik wzrosła natomiast liczba osób ceniących dobrą organizację pracy. W wyższych szkołach pedagogicznych mniej powszechnie niż w przeszłości wskazywano na szeroką wiedzę oraz uczciwość w badaniach i eksperymentach jako na najważniejsze cechy pracownika akademickiego. Ponadto we wszystkich trzech typach uczelni zmniejszyła się liczba osób wskazujących na odwagę wypowiadania swojego zdania jako podstawową cechę uczonego. Zjawisko to wystąpiło najwyraźniej na politechnikach. Ten stan rzeczy najprawdopodobniej można tłumaczyć faktem, iż wypowiadanie własnego zdania obecnie wymaga mniej odwagi niż w przeszłości, a w pracy ciał kolegialnych potrzeba wypowiedzenia swojego zdania przez dużą liczbę osób wymaga czasami dużej dozy cierpliwości ze strony pozostałych uczestników spotkania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>