Wysoki status akademicki uniwersytetu

Przy opisie podstaw rozwoju zróżnicowania instytucjonalnego szczególnie pomocna jest praca Johna Meyera (1972: 1977). Meyer dowodzi, iż status instytucji i jej zdolność do kształtowania oblicza studentów jest w dużej mierze wynikiem możliwości zapewnienia absolwentom wejścia do elitarne) części społeczeństwa. Gwarantują to związki danej szkoły z elitarnymi sektorami gospodarczymi, politycznymi i zawodowymi. Przejawy tych umiejętności są wielorakie, między innymi duża liczba kandydatów, bogate zasoby oraz silne i długotrwałe związki z innymi elitarnymi instytucjami. Dobrym przykładem są tu ligi sportowe. Ity League (Liga Bluszczowa) była początkowo nazwą zawodów sportowych wybranych uczelni, które wolalv spotykać się ze sobą, niż z innymi uczelniami w regionie. Segregacja pod względem statusu jest w zabawie nie mniej silna, niż w przypadku innej działalności człowieka.

Jedną z dróg prowadzących do wysokiego statusu akademickiego danego uniwersytetu lub college’u jest uczenie dzieci elity społecznej. Obecnie w-zrasta także statusowa rola prowadzonych przez pracowników badań i publikacji wpływających na zwiększenie wsparcia udzialanego uczelni w formie grantów badawczych, kontraktów, jak też reputacji, którą zapewniają uczelni zatrudnieni w niej powszechnie znani eksperci. Uczestnictwo uczonych w procesach społecznych i mechanizmach podejmowania decyzji wiąże uniwersytety i college’e z ośrodkami władzy i centrami opiniotwórczymi. Związki te są zazwyczaj obustronnie korzystne. Na przykład gospodarcze lub polityczne instytucje często potrzebują doradztwa i niezależności profesorów w celu podbudowania swojej reputacji, a jednocześnie pracownicy naukowi zdecydowanie korzystają na tym, iż ich uczelnia zyskuje prestiż związany z prowadzeniem działalności ekspertalnej ważnej w skali całego kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>