Wyniki oceny jakości kształcenia

Jakość kształcenia i badań są oceniane w ramach odrębnych struktur organizacyjnych, funkcjonujących na innych zasadach w obrębie SHEFC. Instytucja, która ma być poddana ocenie, dokonuje najpierw samooceny własnej oferty edukacyjnej.

W skład zespołu „asesorów” oceniających jakość kształcenia na poziomie kierunku studiów wchodzą specjaliści akademiccy z danej dziedziny (peers) oraz eksperci spoza uczelni. Podstawą oceny są rozmowy zespołu ze studentami i nauczycielami, przegląd warunków realizacji procesu kształcenia oraz obserwacja przebiegu zajęć dydaktycznych. Oceny dokonywane są w kontekście celów formułowanych na poziomie kierunku studiów oraz – bardziej szczegółowo – na poziomie dyscypliny.

Wyniki oceny jakości kształcenia wykorzystywane są m.in. do finansowego wspierania innowacji edukacyjnych. Omówione systemy recenzowania jakości szkolnictwa wyższego należą do najwcześniej powołanych w Europie. Stanowią one inspirację dla wielu krajów, które rozważają możliwość wprowadzenia takich systemów. Mogą także służyć jako podstawa do kilku uogólnień.

Przede wszystkim ważna jest odpowiedź na pytanie, kto jest inicjatorem powołania agendy zajmującej się recenzowaniem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Od tej odpowiedzi zależą zadania agendy, stosowane kryteria oceny oraz skład zespołów oceniających, a ponadto – w pewnym sensie – sposób wykorzystania wyników ewaluacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>