Wyniki ewaluacji

Utworzenie Komitetu zostało dobrze przyjęte przez polityków, społeczność naukową i akademicką oraz opinię publiczną. Obecnie praktyka oceny jakości cieszy się uznaniem, a Komitet społecznym poparciem.

Wyniki ewaluacji są wykorzystywane w dwóch etapach: najpierw w trakcie oceny, następnie w dyskusjach prowadzonych przez oceniających ekspertów z władzami uczelni, a wreszcie poprzez publikację raportu i zawartych w nim zaleceń Komitetu. Czasem zalecenia Komitetu stanowią wsparcie dla projektów przygotowanych we własnym zakresie przez władze uniwersytetu, których nie udało się jednak zrealizować. Bywa też, iż zalecenia wskazały kierunek przeciwny w stosunku do dotychczasowych celów badawczych i dydaktycznych uczelni. Niekiedy chodzi o realizację kontraktu zawartego przez szkołę z ministerstwem. Bardzo często już w trakcie oceny lub wkrótce po jej zakończeniu uniwersytety podejmują działania mające na celu realizację zaleceń Komitetu.

Z drugiej strony, w wyniku oceny jakości, zostają wyartykułowane podstawowe problemy szkól wyższych. Poznanie szerokiego spektrum uniwersytetów pozwala na pogłębioną refleksję nad sposobem realizacji przez nie celów szkolnictwa wyższego przez pracowników akademickich oraz tych, którzy korzystają ze zdobytego wykształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>