Wymagania studentów wobec różnych aspektów studiowania

W ostatnich latach dokonują się wyraźne zmiany postaw’ i aspiracji młodzieży, wynikające z postępujących zmian w hierarchii wartości uznawanych w polskim społeczeństwie. W następstwie tego przekształcają się oczekiwania wobec studiów, dążenia związane z kształceniem, postawy wobec uczelni.

Wzrastającym oczekiwaniom i wymaganiom studentów wobec różnych aspektów studiowania (programów, organizacji, poziomu) nie towarzyszą wystarczająco szybkie i radykalne zmiany w tym zakresie w uczelniach. Pogłębia się więc rozbieżność między oczekiwaniami społecznymi związanymi z kształceniem a uczelnianą rzeczywistością, która nie tylko nie poprawia się, ale ulega dalszej erozji (przestarzałe programy, tradycyjna dydaktyka, brak pomocy naukowych oraz słabo przygotowana, zniechęcona i często niezaangażowana kadra nauczająca)1. Można więc uznać, że kryzys studiowania narastający w latach osiemdziesiątych nie minął wraz ze zmianami ustrojowymi, a niektóre jego elementy w okresie przełomu występują silniej i ostrzej (Jastrząb-Mrozicka

Przeprowadzone w latach osiemdziesiątych w nie istniejącym już Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego badania dotyczące funkcjonowania szkoły wyższej, motywów podejmowania studiów, postaw, dążeń studentów, stosunku do uczelni i studiowania, wzajemnych relacji między studentami i nauczycielami akademickimi, aktywności studentów, ich stosunku do pracy i zawodu, badania realizowane wśród pracowników uczelni, których celem było poznanie opinii środowiska akademickiego na temat treści, form i metod realizacji trzech funkcji szkoły wyższej dydaktycznej, badawczej i wychowawczej – pozwoliły na dość wszechstronną diagnozę sytuacji w szkolnictwie wyższym. Stanowią one płodną poznawczo podstawę do opisu zachodzących obecnie i zmian w uczelniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>