Wykorzystywanie ankietowego badania opinii studentów

Problem trafności doboru do pytań ankiety istotnych elementów modelu pracy dydaktycznej starają się rozwiązywać zespoły badawcze, nauczyciele różnych dyscyplin i władze uczelni. Bardzo trudno jest o rozwiązania zadowalające, toteż poszukuje się coraz lepszych przez kolejne modyfikacje pytań i kwestionariuszy (Przystanowicz, Obara 1995).

Warto odnotować jeszcze jedną uwagę nasuwającą się przy lekturze ankiet. W większości kwestionariuszy występują pytania dotyczące informacji o respondentach, co pozwala przypuszczać, iż autorzy badań doceniają wpływ cech studenta na deklarowane oceny. Jakie cechy się uwzględnia, to znowu zależy od założeń przyjętych w badaniu lub przekonania o tym, które cechy mogą różnicować wyniki. Bardzo często ustala się semestr bądź rok studiów, kierunek lub wydział, na którym studiuje respondent. Ponadto zakłada się, iż wpływ na odpowiedzi badanych mogą mieć takie czynniki jak: częstość uczęszczania na zajęcia, wyniki w nauce, płeć oraz zainteresowanie przedmiotem, wyrażone ilością czasu poświęcanego na naukę, korzystaniem z konsultacji itp. Uwzględnianie w ankietach tego rodzaju pytań wydaje się ważne, mogą one bowiem w dużym stopniu wyjaśniać różnice poglądów wśród studentów na temat tych samych zajęć lub tego samego nauczyciela akademickiego. Należałoby więc postulować, aby osoby opracowujące kwestionariusz zwracały uwagę również na pytania dotyczące cech charakteryzujących studentów. Analiza uzyskanych wyników na tle tych cech ma niewątpliwą wartość poznawczą, gdyż wskazuje, jakie kategorie osób mają skłonność do ocen pozytywnych, a jakie do negatywnych. Pozwala też wnioskować o tym, w jakiej mierze ocena zależy od ocenianego przedmiotu, w jakiej zaś od oceniającego podmiotu. W praktyce natomiast takie wyniki pozwalają na rzetelniejsze podejście do ewentualnego usprawniania dydaktyki, inna bowiem jest sytuacja nauczyciela, który uzyskuje wysoką pozycję w opinii studentów zainteresowanych przedmiotem, mających znaczne osiągnięcia, silną motywację do kształcenia, inna zaś takiego, o którego wysokiej pozycji przesądziły głosy studentów nie zainteresowanych przedmiotem, mających słabe wyniki lub studiujących przypadkowo.

Reasumując należy stwierdzić, że wykorzystywanie ankietowego badania opinii studentów może dobrze służyć podnoszeniu poziomu zajęć dydaktycznych tylko wówczas, gdy będzie ono poprawne pod względem merytorycznym i metodologicznym. Prowadzone nieprawidłowo – może być jedynie działaniem pozornym lub nawet szkodliwym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>