Wybór cech pracownika akademickiego

W wyniku analizy wewnątrzuczelnianych zróżnicowań między przedstawicielami różnych dyscyplin kolejny raz okazało się, iż najwyraźniej występują one w uniwersytetach. Najwięcej charakterystycznych tendencji wystąpiło wśród przedstawicieli nauk matematyczno- przyrodniczych. Po pierwsze, najwięcej osób spośród nich wskazało na uczciwość w badaniach i eksperymentach jako na jedną z najważniejszych cech pracownika akademickiego (76%): na drugim miejscu znalazły się nauki humanistyczne (60%) i społeczne (61%): na trzecim – nauki prawne (43%) i ekonomiczne (43%). Po drugie, przedstawiciele nauk matematyczno-przyrodniczych (30%) i nauk ekonomicznych (31%) częściej niż reprezentanci pozostałych dyscyplin uznali, że najważniejszą cechą jest umiejętność współżycia z ludźmi. Po trzecie, wśród przedstawicieli nauk matematyczno-przyrodniczych najmniej osób uznało za ważne: odwagę wypowiadania swojego zdania (29%) oraz tolerancję dla odmiennych poglądów (25%).

Zaobserwowane tendencje dotyczące wyboru cech pracownika akademickiego odróżniające przedstawicieli nauk matematyczno-przyrodniczych od pozostałych pracowników uniwersyteckich reprezentujących cztery inne grupy dyscyplin zbliżają ich jednocześnie do pracowników akademickich politechnik. Różnice w popularności opinii na temat ważności przedstawionych wyżej cech zgłaszanych przez te dwie grupy respondentów są minimalne. Odnosi się to do czterech cech: uczciwości w badaniach i eksperymentach: umiejętności współżycia z ludźmi: odwagi wypowiadania swojego zdania oraz tolerancji dla odmiennych poglądów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>