Wybór cech pracownika akademickiego – dalszy opis

Na podstawie przeprowadzonej analizy uprawnione jest stwierdzenie, iż istnieje zbiór wartości związanych z wykonywanym zawodem, wspólnych dla pracowników akademickich trzech typów uczelni, tj. uniwersytetów, politechnik i wyższych szkół pedagogicznych.

Po pierwsze, wartości te określają postulowane cechy pracownika akademickiego. Są to: szeroka wiedza, znajomość najnowszych osiągnięć we własnej dziedzinie: umiejętność logicznego, abstrakcyjnego i twórczego myślenia: uczciwość w badaniach i eksperymentach oraz dobra organizacja pracy. Cechy te korespondują z wymienionymi przez Jaroslava Pelikana (za Johnem H. Newmanem) indywidualnymi cnotami intelektualnymi uczonego, które powinny towarzyszyć wolności poszukiwań naukowych. Są to: uczciwość intelektualna, odpowiedzialność, zdolność tolerowania odmiennych wartości i przekonań bez utraty własnych oraz zdyscyplinowany umysł (Pelikan 1992). Zbieżność ta świadczy o uniwersalnej ważności (jedności ponad podziałami dyscyglinowymi i kulturowymi) tych cech we wzorze pracownika akademickiego.

Po drugie, cenione cechy pracy także nawiązują do tradycyjnego wzoru. Są to: możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań: praca twórcza, samodzielna: nie normowany czas pracy: przebywanie w środowisku akademickim. Kolejność tych wartości, rangowana według wysokości wskaźników procentowych informujących o powszechności ich akceptacji jako wartości ważnych, nie jest jednakowa w trzech badanych typach uczelni, lecz zajmują one zawsze najwyższe pozycje na skali (chociaż w różnej kolejności).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>