Wskaźnik jakości pracy nauczycieli akademickich

W celu zilustrowania, jakie czynniki poddawano pod osąd studentów, podajemy zestawienie obejmujące grupy pytań dotyczących tych samych lub zbliżonych problemów (tabeia

Wskazuje ono, jakie problemy i jak często są przedmiotem badań. Można przyjąć, że – w przekonaniu organizatorów badań – uwzględniane kwestie są wskaźnikami poziomu prowadzonych zajęć i jakości pracy nauczycieli.

Majczęściej za wskaźnik jakości pracy nauczycieli akademickich uznawano ich stosunek dc studentów. Około 80% ankiet zawierało pytanie o życzliwość, uprzejmość, wyrozumiałość, taktowne postępowanie prowadzących zajęcia. Stosunek ten wyraża się również w zadawanych jednocześnie pytaniach o przestrzeganie dyscypliny formalnej, a więc punktualność odbywania zajęć oraz dostępność nauczycieli akademickich dla studentów poza zajęciami, w czasie dyżurów i konsultacji. Można dyskutować, czy życzliwość, punktual-

Kolejną pozycję ze względu na częstość pojawiania się pytań zajmują kryteria dotyczące umiejętności i sprawności dydaktycznych, a więc czynników bardziej niż poprzednie związanych z relacją nauczyciel – student, Zaliczyć tu można pytania o komunikatywność i precyzję w przekazywaniu wiedzy, które pojawiły się w 3/4 ankiet, Do tej kategorii można też włączyć pytania na temat kontaktu ze studentami podczas zajęć, stawianych wymagań oraz sposobu oceniania, organizacji i przygotowania zajęć, dostosowania czasu ich trwania i techniki prowadzenia do przekazywanych treści, a stopnia trudności i tempa do możliwości grupy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>