Wprowadzenie systemu recenzowania jakości na dwóch poziomach

Wprowadzony system recenzowania jakości powinien być postrzegany przez nauczycieli akademickich jako przyjazny, służący doskonaleniu procesu kształcenia, a niejako system działający za pomocą kar i nagród.

Nie oznacza to jednak, iż stosowane kryteria oceny powinny być minimalistyczne: celem oceny powinno być zwiększenie wiedzy uczelni o samej sobie i wskazanie sposobów naprawy lub doskonalenia jakości kształcenia.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem wprowadzenie systemu recenzowania jakości na dwóch poziomach, tj. na poziomie instytucji (uczelnia, wydział) i na poziomie studiów (programów) licencjackich.

Polska nie byłaby pierwszym krajem, który stosowałby jako zasadę ogólną ocenę instytucjonalną, a w określonych przypadkach – ocenę na poziomie próg ram ów/kie run ków kształcenia18.

Podstawowym zadaniem zewnętrznego recenzowania jakości na poziomie instytucji byłoby promowanie nowego typu kultury akademickiej, nastawionej na monitorowanie i sterowanie jakością kształcenia. Sądzimy, iż przyjęcie tego rozwiązania mogłoby skłonić uczelnie do autorefleksji i samooceny, prowadzących do doskonalenia wewnętrznych mechanizmów i procedur zapewniania jakości kształcenia, do powstania kultury nastawionej na samoocenę. Powstanie takiego systemu zewnętrznego recenzowania uczelni powinno sprzyjać – w dalszej perspektywie – procesom integracyjnym w uczelni, skłaniać środowisko akademickie do myślenia nie tylko w kategoriach własnego interesu małych grup uczonych skupionych w instytutach, czy nawet w zakładach, ale o interesach uczelni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>