Wpływanie na sprawy dziejące się w uczelni

Badani studenci (badania panelowe 1983-1987) krytycznie oceniali swoją możliwość wpływania na sprawy dziejące się w uczelni. Dotyczyło to szczególnie wyraźnie oceny możliwości współdecydowania o programie i organizacji studiów. Charakterystyczne, że przekonanie o braku wpływu na interesujące studentów problemy pogłębiało się w miarę studiowania, było znacznie powszechniejsze na IV niż na i roku. Szczegółowa (możliwa w badaniach panelowych) analiza dotycząca zarówno zmian zachodzących w przekonaniach całej grupy badanych, jak i trwałości i kierunku zachodzących zmian wykazała, że znakomita większość studentów po czterech latach studiów, a więc wtedy, gdy badani mają pełne podstawy do określenia swej roli w uczelni, była świadoma swego bardzo ograniczonego wpływu na to, co dzieje się w uczelni. Badani byli przekonani, że ich zdanie nie liczy się w sprawach dotyczących programu i organizacji studiów, że ich wpływ na bezpośrednio ich dotyczące „sprawy studenckie” jest także niewielki. ‚

Zanim przejdziemy do próby oceny konsekwencji społecznych i pedagogicznych tak pesymistycznej świadomości studentów, warto zapoznać się ze zdaniem, jakie na ten temat mieli nauczyciele akademiccy.

Pytaliśmy nauczycieli akademickich w wywiadach, czy podejmowali ze studentami dyskusje na temat programu własnego przedmiotu oraz czy uwzględniają ich uwagi i postulaty dotyczące programu prowadzonego przedmiotu. Większość nauczycieli (ponad 80%) twierdziła, że przynajmniej czasami dyskutuje na temat realizowanego programu, 3 !4 uwzględniało – w mniejszym lub większym zakresie – uwagi i postulaty studentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>