Wpływ uczelni na studentów

Istotnym pytaniem wynikającym z powyższych rozważań jest to, czy zróżnicowanie uczelni ma jakieś znaczenie dla studentów? Ważne są zatem statusowe różnice, już choćby z tego powodu, że istnieją w umysłach studentów, ich rodziców, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, administratorów, sponsorów i pracodawców. Wielokrotnie jednak podejmowane były próby dokładniejszego określenia, w jaki sposób statusowe zróżnicowanie uczelni przenoszone jest na studentów. Wiele z tych badań przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, a przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że ich liczba wciąż rośnie. W naszej dyskusji, zgodnie z duchem czasu, za bardzo ważne uważamy próby wyjaśnienia unikalnego wpływrn edukacji na status uzyskiwany w dorosłym społeczeństwie. W’ tym artykule dokonamy przeglądu dwóch typów argumentów. Pierwszy znaleźć można w bteraturze dotyczącej wpływu edukacji na pozycję zawodową, drugi próbuje odpowiedzieć na pytanie, co powoduje, że edukacja jest ważna. W późniejszej dyskusji postawimy pytanie dotyczące natury l ważności zmian wywołanych pobytem na uczelni. jednym z najczęściej stawianych przez badaczy pytań pozostaje problem wpływu wykształcenia, a w szczególności wyższego, na pozycję społeczną dorosłego człowieka. Zdecydowana większość badań wspiera założenie, że wyższe wykształcenie polepsza szanse życiowe absolwentów, w porównaniu z tymi, którzy w tym kształceniu nie uczestniczą (Jencks i in. 1972, 1979: Thomas i in. 1979). Co więcej, rozszerzający się dostęp do szkolnictwa wyższego poprzez wsparcie ze strony instytucji państwowych i wzrost pomocy dla studentów ciągłe pozostaje cichą społeczną strategią zwiększania równości szans. Jednakże, pomimo wzrostu liczby przyjęć na studia, korzyści wynikające z posiadania wyższego wykształcenia nie zawsze są takie same i równo rozdzielone. Dostęp do wykształcenia wyższego jest wciąż nierówny i kosztowny, pomimo znacznego wzrostu publicznych nakładów na szkolnictwo na poziomie trzecim. W dalszym ciągu osobami odnoszącymi największe korzyści z edukacji w sektorze państwowym są dzieci klasy średniej i wyższej, które zarazem dłużej się uczą. Paradoksalnie, szanse edukacyjne rozszerzyły się i w znacznym stopniu wyrównały, lecz nie spowodowało to znaczących przekształceń w społecznej mobilności, jak też w mechanizmach powstawania ekonomicznych nierówności w społeczeństwie. Pomimo rozszerzającego się dostępu do kształcenia, zapewniającego wzrost szans edukacyjnych, przedłużający się czas kształcenia i zróżnicowanie instytucji edukacyjnych powoduje, iż szkolnictwo wyższe, tak jak zawsze, służy przekazywaniu rodzinnej pozycji społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>