Wpływ uczelni na studentów cz. III

Pomimo zmniejszającej się liczby 18-24-latków liczba przyjęć w szkolnictwie wyższym stale wzrasta. Obecnie nietradycyjni studenci (tzw. nowa klientela) i studiujący w systemie part-time stanowią blisko połowę wszystkich studiujących (Division of Policy…, 1989). Ukończenie szkoły wyższej jest więc wTciąż jeszcze postrzegane przez wiele grup społeczeństwa amerykańskiego jako gwarancja przyszłych osiągnięć. Liczba przyjęć na studia wśród Murzynów i kobiet zdecydowanie wzrosła w latach sześćdziesiątych i nieomal całej dekadzie lat siedemdziesiątych, podczas gdy dla białych mężczyzn była ona stała. W latach osiemdziesiątych wskaźniki mówiące o udziale czarnych studentów w szkolnictwie wyższym np. procent absolwentów, przyjętych na studia czy liczba uzyskanych stopni naukowych (Arbeiter 1986) drastycznie spadły. Zmniejszający się napływ czarnej młodzieży do szkolnictwa wyższego nie może być tłumaczony ani spadkiem rodzinnego dochodu, ani poziomem osiągnięć, ponieważ w7 obu tych przypadkach odnotowuje się poprawę wśród czarnych absolwentów szkół średnich. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem są obowiązujące od połowy lat siedemdziesiątych wyraźne ograniczenia w możliwościach uzyskania pomocy finansowej w studiowaniu (Hauser 1987: Karen 1990).

W czasie ostatnich dwudziestu lat kobiety – bardziej niż jakakolwiek inna grupa – zwiększyły swoje uczestnictwo w szkolnictwie wyższym. Zwiększył się również ich wpływ na tę instytucję (Heyns, Bird 1982). W 1988 roku kobiety stanowiły większość (54%) wśród ogółu studentów: w 1987 roku kobiety uzyskały ponad połowę spośród nadanych stopni bachelora i magistra, ponad ‚/3 (3 5,2%) stopni doktora (Division of Policy…, 1989). Wzrasta wciąż udział kobiet w uzyskiwaniu stopni naukowych, zatrudnieniu w charakterze pracownika naukowo-badawczego, w tym także w zatrudnieniu bezterminowym (tenure). Wzrasta również liczba kobiet wśród uczelnianych administratorów {Division of Policy…, 1989: Chamberlain !988).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>