Wpływ uczelni na studentów cz. II

W Stanach Zjednoczonych publiczne szkolnictwo wyższe stanowi dominującą formę instytucjonalną, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjęcia na studia: ponad ,j4 wszystkich korzystających z edukacji na poziomie trzecim (78%) studiuje w szkołach państwowych (Dimion of Policy…, 1989: Breneman, Finn 1978). Gwałtownie rozwinął się mało kosztowny sposób zdobycia wyższego wykształcenia w uczelniach komunalnych czy też w systemie part-time. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba uczelni komunalnych,y«ff/i>r5 i nauczycielskich zwiększyła się ponad dwukrotnie (Dwision of Policy…, 1989). Pomimo jednak wzrastającego dostępu do szkolnictwa zasadniczo nie zmieniła się w społeczeństwie amerykańskim dystrybucja ekonomicznych zysków ani pod względem wyznaczników ekonomicznych osiągnięć, ani względnej pozycji absolwentów na rynku pracy (Boudon 1974: Jencks i in. 1972: 1979: Featherman, Hauser 1978: Marę 1981). W latach siedemdziesiątych, gdy badacze odnotowali względnie małą zależność pomiędzy równością szans edukacyjnych a osiągnięciami, zakwestionowano korzyści wynikające z uzyskania wyższego wykształcenia. Co więcej, badania ujawniły też zmniejszenie się ekonomicznych oczekiwań związanych z wyższym wykształceniem (Freeman 1976), chociaż od początku lat osiemdziesiątych obserwuje się wyraźną poprawę wynagrodzeń, jakie mogą otrzymać absolwenci szkół trzeciego poziomu (Murphy, Welch 1989}.

Uczelnia środowiskowa (eommumty college) to instytucja szkolnictwa wyższego oferująca dwuletnią naukę zakończoną uzyskaniem dyplomu. Proponowane programy mają zazwyczaj charakter techniczny lub inny zawodowy, nie dający stopnia bachelora. junięr college to uczelnia oferująca mniej niż stopień bachelora, nauczanie trwa w niej zazwyczaj dwa lata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>