Wpływ dojrzewania

Wyniki badań dotyczące pozapoznawczych skutków kształcenia należy interpretować ostrożnie, ponieważ większość prac na ten temat wykazuje słabości metodologiczne, z których należy sobie zdawać sprawę. Po pierwsze, w większości badań nie przeprowadza się porównań pomiędzy tymi, którzy uczęszczają na uczelnię i tymi, którzy nie studiują: jeśli takie porównania są prowadzone wyniki często są uderzające. Pomiędzy studiującymi i niestudiującymi występują różnice (pochodzenie społeczne, rasa, narodowość, aspiracje edukacyjne i zawodowe), które mają także wpływ na ich postawy i uznawane wartości. Tak więc, różnice między studiującą i nie studiującą młodzieżą mogą być wynikiem oddziaływań zachodzących wcześniej, przed przyjściem na uczelnię, chyba że są one dokładnie kontrolowane (Dougherty, Hammack 1990).

Wpływ dojrzewania jest następnym czynnikiem, którego skutki trudno badać. Kiedy dokonuje się porównań pomiędzy studentami pierwszego i ostatniego roku, aby oddzielić wpływy studiowania od zmian spowodowanych upływem czasu potrzebny jest dobrze opracowany projekt badań. Co więcej, konkretne wydarzenia i osobiste doświadczenia studentów mogą nawet wpływ wywierany przez edukację odwrócić. Na przykład, wpływ wojny wietnamskiej na studentów w latach sześćdziesiątych spowodował, iż studiowanie na wyższej uczelni było dla nich odmiennym doświadczeniem niż dla późniejszych roczników (Hammack 1987-1988). Są dowody na to, iż uczęszczanie na uczelnię jest też związane z nabywaniem pewnych postaw i wartości, generalnie nie reprezentowanych przez osoby niestudiujące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>