Uwagi o reformowaniu szkolnictwa wyższego cz. II

Nie ulega również wątpliwości, że wiele tych punktów łączy się ze sobą, tworząc wspólnie kształt reformy szkolnictwa wyższego. Powodzenie jednego przedsięwzięcia zależy od równoległego wprowadzania kilku innych zmian. Powstaje więc projekt zmiany systemowej, w którym kolejność i właściwa koordynacja powinny być tak samo przedmiotem projektowania, jak sama zmiana. I tak np. uelastycznienie struktury szkoły wyższej (3), lepsza

Autor jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. współpraca między wydziałami, umożliwiają indywidualizację programów studiowania (8). Swobodę studentów w ustalaniu własnego programu może także zwiększyć wprowadzenie opłat za studia (6). Część (ale tylko część) pieniędzy przeznaczonych z budżetu państwa na szkoły wyższe można przekazywać studentom np. w postaci bonów edukacyjnych – ci zaś, wybierając pewne przedmioty i kierunki z różnych wydziałów oraz płacąc za to, dzięki stworzonemu popytowi przełamią i uelastycznią sztywne struktury wydziałowe. Wydziały bowiem zostaną zmuszone do przygotowania specjalnych programów oraz do przyjmowania z innych wydziałów studentów gotowych płacić za naukę. Być może z czasem dojdzie nawet do formalnego wyodrębnienia się struktury dydaktycznej wydziału, która – odpowiadając na zmieniające się i zróżnicowane zapotrzebowanie (np. przygotowanie rozmaitych kursów czy pakietów dyskietek i kaset wideo do kształcenia na odległość) – wydzieli się jako struktura zadaniowa, funkcjonalna wobec innych celów i odrębna od struktury badawczej. Niekwe- stionowalne wydaje się jednak, że nie wszystkie pieniądze przeznaczone na dydaktykę przychodzące do szkoły lub też trafiające na wydział powinny być wypłacane „poprzez studentów1′ (przechodzić „przez ich ręce”). Studenci wszak nie są jedyną grupą z mandatem społecznym do rozstrzygania, czego i jak uczyć w szkołach wyższych. Są jeszcze inni „klienci”: administracja centralna i lokalna, jako reprezentanci interesu ogólnospołecznego, naukowcy, przedstawiciele rynku pracy, pracodawcy itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>