Ustawodawstwo obowiązujące w Polsce od 1990 r.

Dla tak znacznego – obecnego i przewidywanego – przyrostu liczby studiującej młodzieży różnicowana jest oferta edukacyjna. Uruchomione zostały skrócone formy kształcenia – studia i programy prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Szybko rozwija się sektor uczelni niepaństwowych.

Przy malejących każdego roku nakładach na edukację i równoczesnym umasowieniu kształcenia na poziomie wyższym, coraz częściej zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo zdominowania jakości kształcenia przez wskaźniki ilościowe.

Wymienione tutaj procesy zachodzące w szkolnictwie wyższym, a także zmiany relacji między uczelniami i otoczeniem społecznym, powodują wzrost zainteresowania środowiska akademickiego zarówno doskonaleniem jakości kształcenia, jak i udowadnianiem społeczeństwu, że takie wysiłki rzeczywiście są podejmowane. Zainteresowanie stworzeniem systemu recenzowania jakości przejawiają: 1) uczelnie lub wydziały o wysokim statusie akademickim, pragnące wykazać, że zapewniają dobry poziom kształcenia: 2) uczelnie lub wydziały nie mające takiego statusu, lecz w których zachodzące przeobrażenia ustrojowe spowodowały konieczność szybkiej zmiany oferty edukacyjnej oraz przyczyniły się do znacznego wzrostu liczby kandydatów na studia: instytucje te chcą uzyskać potwierdzenie zmian i obecnie zapewniają odpowiednią jakość kształcenia.

Ustawodawstwo obowiązujące w Polsce od 1990 r. daje uczelniom znaczną niezależność w kształtowaniu wewnętrznej polityki naukowej i edukacyjnej. Miejsce dydaktyki wśród innych zadań realizowanych przez szkoły wyższe określają przyjęte rozwiązania ustawowe, tradycja, a także wewnątrzuczelniane standardy. Brak systemu informacji nie pozwala na precyzyjne określenie, jaka jest rzeczywista ranga dydaktyki w naszych uczelniach. Zapewne stąd – a także w związku z wymienionymi obiektywnymi warunkami, w jakich dokonują się zmiany w instytucjach szkolnictwa wyższego – wzięia się inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowania projektu budowy krajowego systemu recenzowania jakości kształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>