Uprawnienia związane z trybem wejścia w życie statutu szkoły

Praktycznie jedyne ograniczenie w tym zakresie, dotyczące liczby samodzielnych pracowników, niezbędnej do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim i zawodowym (licencjat), wprowadza Uchwala Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów. g

Za podstawę tego rozróżnienia przyjęto uprawnienia związane z trybem wejścia w życie statutu szkoły: w uczelni, która zatrudnia co najmniej 60 profesorów tytularnych i w której co najmniej połowa jednostek ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, statut uchwalony przez senat wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale senatu. W uczelniach, które nie spełniają tych warunków, statut zatwierdzany jest przez właściwego ministra.

Analiza – z punktu widzenia interesującej nas problematyki – aktów prawnych powstałych w naszym kraju po 1989 r. wykazuje, że istnieje sporo zapisów odnoszących się do zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Można je znaleźć we fragmentach dotyczących uprawnień prezesa Rady Ministrów, ministra edukacji narodowej, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Badań Naukowych oraz Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Znaczna ich część dotyczy poziomu naukowego pracowników akademickich oraz jednostek organizacyjnych uczelni. Takie podejście wynika – jak można sądzić – z przeświadczenia, iż poziom naukowy nauczycieli akademickich oraz jednostek organizacyjnych szkół wyższych jest gwarantem dobrej dydaktyki9. Nie rozwijając szerzej tematu, trzeba jednak podkreślić, że o poziomie dydaktyki decyduje wiele czynników, w tym również typ kwalifikacji kadry, ale także – co może równie ważne – miejsce kształcenia w hierarchii wartości realizowanych w uczelni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>