Uniwersytet – przemysł cz. II

Niektóre negatywne skutki zbliżenia szkół wyższych z przemysłem mogą być zmniejszane przez wewnętrzną politykę uniwersytetów i college’ów: świadome poszukiwanie sensownej równowagi między kierunkami akademickimi: wymaganie od kadry, aby rejestrowała swe zewnętrzne działania, które mogą wywołać konflikt interesów: kontrolowanie czasu pracy kadry akademickiej, który może ona wydatkować na czynności pozaakademickie oraz kontrolowanie wykorzystywania przez nią środków technicznych uczelni dla własnych korzyści: ochrona wolności akademickiej, nacisk na powszechną dostępność wyników badań i na integralność działalności akademickiej.

Niebezpieczeństwa wynikające z przymierza przemysłu i uniwersytetu dostrzegali niektórzy krytycy społeczni stawiając nie sprawdzone dotąd prognozy. Według T. Veblena „kapitanowie przemysłu” mieli zdominować „kapitanów erudycji”: według A. Flexnera nastąpić miała degradacja życia akademickiego, w szczególności jego ducha: według marksistów wkład szkolnictwa wyższego w transformację byłby podporządkowany funkcjom reprodukcji.

Naruszenie zasad etyki akademickiej jest rzadkością: zdarzają się raczej indywidualne nadużycia. MIT i Cal Tech nie sprzedały duszy diabłu, Faustowski interes robią raczej słabsze uczelnie, ich segmenty lub akademicy o niższym statusie. Przemysł nigdy nie wywierał takiego wpływu i nie miał takiej kontroli nad różnymi aspektami życia akademickiego, jak miało to miejsce w dalekiej przeszłości za sprawą teologów, medyków i prawników.

Rola przemysłu winna być oceniana z pewnego dystansu. Jest on dla uczelni źródłem grantów, kontraktów i darowizn, ale środki te stanowią mniej niż 3% całego dochodu uczelni. Te 3% jest nierówno rozdzielone między szkoły i w sposób znaczący oddziałuje na rozwój pewnych tylko dziedzin i instytucji. Wsparcie to jest natomiast prawie równo podzielone między uczelnie prywatne i pubbczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>