Udział studentów w badaniach ankietowych

Udział studentów w badaniach ankietowych nie zawsze jest dobrowolny, zdarza się, że: „Kwestionariusze ankiet studenci otrzymują wraz z kartami egzaminacyjnymi. W momencie zwrotu karty egzaminacyjnej student wrzuca wypełnioną ankietę do specjalnej, zaplombowanej urny znajdującej się w dziekanacie. Zwrot kwestionariusza ankiety student potwierdza podpisem na odwrocie swej karty egzaminacyjnej” (A – 28).

Ankiety są z reguły anonimowe, studenci mają w zasadzie zapewnioną dyskrecję, co często podkreśla się w nadesłanych materiałach. Jednocześnie apeluje się do studentów o poważne potraktowanie ankiety, szczere i przemyślane odpowiedzi, rzetelne oceny. Ankiety dotyczące opinii o zajęciach dydaktycznych składają się z reguły z trzech rodzajów pytań:

– 1) Dotyczących oceny zajęć dydaktycznych lub osób prowadzących te zajęcia. Część ankiet zawiera tylko takie pytania. Ustala się wówczas nazwę przedmiotu, rodzaj zajęć (wykład, ćwiczenia itd.), często, lecz nie zawsze, nazwisko prowadzącego. W ankietach zadaje się 3 -15 pytań uwzględniających charakterystykę zajęć, sposób ich prowadzenia oraz cechy nauczyciela akademickiego:

– 2) Odnoszących się do osoby wypełniającej ankietę. W tym przypadku przeważnie chodzi o rok studiów lub semestr, kierunek studiów lub wydział, uczęszczanie na zajęcia, których dotyczy ankieta oraz oceny uzyskane przez studenta w poprzednim semestrze. Sporadycznie pytano o pleć respondentów, liczbę godzin poświęcanych przeciętnie w tygodniu na naukę przedmiotu, liczbę odbytych konsultacji, przewidywaną ocenę z danego przedmiotu, dziedziny nauki interesujące studenta.

– 3) Pytań otwartych, uwzględniających dodatkowe uwagi związane z badaną problematyką, a nie objęte szczegółowymi pytaniami.

O dodatkowe uwagi proszono prawie w każdej ankiecie, niekiedy w ogólnej formie, czasem zadawano więcej pytań otwartych dotyczących propozycji zmian lub rozwinięcia zawartości ankiety. Spośród trzech rodzajów pytań warto nieco więcej miejsca poświęcić pierwszemu z nich, ponieważ mamy tu do czynienia z dużą rozmaitością rozwiązań technicznych (graficznych) oraz z wielością sformułowań zarówno pytań, jak i odpowiedzi na nie. Pytania dotyczące opinii o przedmiocie zajęć lub prowadzącym są najczęściej zamknięte, tzn. formułuje się kilka pytań i każdemu z nich przyporządkowuje odpowiedzi. Respondent wybiera tę odpowiedź, która odzwierciedla jego pogląd lub jest mu najbliższa (np. Czy zajęcia odbywają się systematycznie i cechuje je punktualność? Zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie). Często zamiast pytań formułuje się twierdzenia i prosi studentów o odpowiedź, czy się z nimi zgadzają lub w jakim stopniu opisane w nich sytuacje postrzegają w rzeczywistości (np. Prowadzący zajęcia realizuje określony cel zajęć: nie, w małym stopniu, średnio, w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu). Odpowiedzi na ten typ pytań mają niekiedy formę potwierdzenia lub zanegowania: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>