Udział studentów w badaniach ankietowych cz. II

W większości ankiet poszczególnym odpowiedziom wyrażonym słownie przyporządkowuje się cyfry, które badany podkreśla lub wpisuje. Zdarzają się też ankiety, w których skala odpowiedzi wyrażona jest cyfrowo (np. 1, 2, 3, 4, 5), a odpowiedzi słowne przyporządkowane są tylko wartościom skrajnym (np. poziom merytoryczny zajęć jest: 1 – bardzo niski, 5 bardzo wysoki).

Odnotujmy jeszcze, że w ankietach stosuje się odpowiedzi dostosowane do każdego pytania lub jedną skalę do wszystkich pytań. Ma to związek z rozwiązaniami graficznymi, ale może też wywierać wpływ na uzyskiwane wyniki.

Podaliśmy powyższe informacje, aby zilustrować ogromne zróżnicowanie podejść do badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Jeszcze większą rozmaitość obserwujemy w doborze kryteriów ocen. Można przyjąć, że zajęcia dydaktyczne mogą być oceniane z rozmaitych punktów widzenia. Jeżeli przy tym mamy ankiety z różnych uczelni i kierunków studiów, uwzględniające właściwe sobie elementy charakterystyki zajęć, to stosowanych kryteriów oceny może być bardzo dużo. Ponadto te same lub podobne kryteria mogą mieć różne formy werbalne. W 49 nadesłanych ankietach użyto ok. 100 sformułowań pytań zawierających prośbę o ocenę 73 cech lub czynników mających związek z przedmiotem zajęć, sposobem ich prowadzenia lub osobą nauczyciela akademickiego. Uwzględniano również zachowania studentów, ich zainteresowania, osiągnięcia, a więc czynniki, które – podobnie jak poprzednio wymienione – warunkują jakość kształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>