Category Szkolnictwo

Motywy zatrudnienia się na uczelni

W trzech badanych typach uczelni w wielu kwestiach występuje wyraźna różnica opinii między dwiema grupami pracowników akademickich, tj. asystentami i adiunktami – z jednej strony oraz profesorami (uczelnianymi i tytularnymi) – z drugiej. W większości przypadków zgłaszane odpowiedzi przybierają formę continuum rosnącego lub malejącego: od asystenta do profesora tytularnego, ale zazwyczaj różnice w wielkościach wskaźników procentowych wewnątrz tych dwóch grup (młodszych lub starszych stopniem pracowników akademickich) są mniejsze niż między grupami.

więcej

Wyniki oceny jakości kształcenia

Jakość kształcenia i badań są oceniane w ramach odrębnych struktur organizacyjnych, funkcjonujących na innych zasadach w obrębie SHEFC. Instytucja, która ma być poddana ocenie, dokonuje najpierw samooceny własnej oferty edukacyjnej.

więcej

Procedury i mechanizmy oszacowywania jakości

Fakt, iż instytucje szkolnictwa wyższego mogą być rozliczane przez różnych odbiorców (studenci, pracodawcy, rząd, klienci) sprawia, że przywilej akredytacji nie powinien spoczywać w jednym ręku. W Stanach Zjednoczonych ma on dwie formy. Pierwszą jest instytucjonalna akredytacja dokonywana przez regionalne, kontrolowane przez instytucje szkolnictwa wyższego, ciała. Drugą jest akredytacja profesjonalna, przeprowadzana przez ciała kontrolowane przez grupy lub instytucje zawodowe.

więcej

Sporządzenie narzędzi badawczych

Na podstawie nadesłanych ankiet daje się zauważyć, że niektóre uczelnie przywiązują dużą wagę do sposobu przygotowania ankiet i procedur ich realizacji. Nad sporządzeniem narzędzi badawczych pracują zespoły na szczeblu wydziału lub uczelni i niekiedy bardzo dokładnie określa się sposób oraz warunki realizacji badania: „W roku bieżącym tekst ankiety zostaje uchwalony przez Radę Wydziału i tylko przez nią może być zmieniony. W przyszłości należy porównać naszą formułę z ankietami realizowanymi na innych wydziałach i podjąć próbę opracowania tekstu, który byłby zaakceptowany w skali całej uczelni. Biorąc pod uwagę, że są pracownicy prowadzący zajęcia poza macierzystym wydziałem, kryteria oceny powinny być porównywalne” (A -1),

więcej

Akcja wprowadzania TQM

Aby wprowadzić ten typ zarządzania konieczne jest precyzyjne określenie czym dana instytucja chce być, a następnie przełożenie tego na strategiczne cele i plany, w których najważniejsze miejsce zajmują potrzeby i oczekiwania odbiorców. U podstaw tego typu zarządzania znajduje się założenie, iż jakość usług lub dóbr zależy od ludzi, a więc od:

więcej

Zarys modelu edukacji

Tu i ówdzie postępuje się odwrotnie: np. w Wielkiej Brytanii przechodzi się czasem do większej stabilizacji kadry. Wydaje mi się, że nie jest to kierunek owocny, bo w dziedzinach, o których coś wiem, kraj ten nie odgrywa już wielkiej roli.

więcej

Przebieg i wyniki symulacji cz. II

Chociaż profile fikcyjnych instytucji nie były ściśle wzorowane na istniejących placówkach, niektórzy z uczestników nie omieszkali jednak zauważyć, że profile tych „instytucji” wykazywały daleko idące podobieństwo do ich własnych.

więcej

Uwagi terminologiczne cz. II

Różnorodne kombinacje tych czterech aspektów niezależności oraz ich względna waga decydują o tym, jakie miejsce w continuum od pełnej niezależności do pełnego uzależnienia przypada określonej szkole wyższej.

więcej