Category Szkolnictwo

Jakość w szkolnictwie wyższym

W artykule prezentowany jest szeroko dyskutowany w Europie Zachodniej i w USA problem jakości szkolnictwa wyższego. Analizowane są przyczyny, które w latach osiemdziesiątych spowodowały wzrost zainteresowania zarówno doskonaleniem, jak i pomiarem jakości procesów dydaktycznych i pozadydaktycznych zachodzących w instytucjach szkolnictwa wyższego.

więcej

Jakość kształcenia w dyskusjach środowiskowych cz. II

Ponadto – spotkania Międzyuczelnianego Forum Dyskusyjnego, działającego pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej, a także liczne seminaria organizowane dla przedstawicieli poszczególnych typów uczelni, sji mają istotne znaczenie z punktu widzenia legitymizacji przez społeczność akademicką tworzenia zewnętrznych instytucji recenzowania wewnątrzuczelnianych standardów.

więcej

Gottfredson i jego opinia

Zdaniem Gottfredsona {1985) historia badań nad tym, czy i dlaczego wykształcenie jest ważne dla uzyskanego miejsca pracy wykazuje, że są one mylone z badaniami dotyczącymi istoty zawodowej hierarchizacji i jej związków z wykształceniem – poza podstawowym treningiem w pisaniu i liczeniu jest mało przekonujących dowodów, że wykształcenie – określane przy pomocy poznawczych umiejętności – polepsza wydajność zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i określonych zbiorowości społecznych (Blaug 1985). Jednakże pozapoznawcze efekty wykształcenia mogą mieć znaczenie, szczególnie w tych częściach sektora usługowego, w których postawy i wartości pracowników są podstawowym składnikiem ich pracy (Squires 1977: Gottfredson 1985). Poza dyskusją jest to, iż w tych przypadkach pracodawcy używają wykształcenia jako filtru, sygnału posiadanych przez pracowników kompetencji. Ta funkcją wykształcenia nieuchronnie prowadzi do powstania powiązań pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi i rynkiem pracy. Powiązania te dotyczą jednak otrzymania pracy, a nie jej jakości. Mówiąc inaczej, nie utrzymałby się taki stosunek pracodawców do wykształcenia, jeśli nie byłoby ono przydatne (i może – konieczne). Otrzymanie pracy nie oznacza wszakże tego samego, co jej utrzymanie: co więcej, polityka rozszerzania lub zawężania dostępu do edukacji może modyfikować wartość wykształcenia i być sygnałem dla pracodawców (Gottfredson 1985).

więcej

Funkcjonowanie szkół wyższych

Z kwestią odpłatności wiąże się finansowanie (10), czyli zasady podziału pieniędzy między szkoły wyższe i wydziały oraz sposób wydawania pozyskanych środków. Z umiejętnością pozyskiwania pieniędzy i racjonalnego ich wydawania wiąże się z kolei sprawa profesjonalizacji (2) zarządzania uczelnią, a zwłaszcza podział uprawnień przy konstruowaniu budżetu i wydawaniu pieniędzy – między organami jednoosobowymi lub kolegialnymi oraz „wynajętymi fachowcami”, zatrudnionymi na etatach.

więcej

Szkolenia menedżerskie jako zespół umiejętności

Szkolenia menedżerskie dają zespół umiejętności, pozwalają szkolić się i zdobywać coraz większe kwalifikacje. Firmy potrzebują takich szkoleń, mają ich kilka, ale dla kadry dyrektorskiej i kierowniczej. Szkolenia są kosztowne, ale na pewno warto je ukończyć, bo to podstawa wiedzy i kompetencji. Dyrektorzy co najmniej raz w roku powinni ukończyć szkolenie tego rodzaju. Podczas szkoleń menedżerowie pozyskują wiedzę psychologiczną, zarządczą, teoretyczną oraz praktyczną. Źródłem tej ostatniej są różnorodne warsztaty dla menedżerów. Warto o nich pamiętać i dbać o ich ukończenie. Jakość pracy menedżerów to podstawa. Kadra menedżerska może brać udział w szkoleniach w firmie, wyjazdowych, weekendowych. Wybór jest szeroki, ceny są zróżnicowane...

więcej

Bezpłatne studium w Warszawie

Warszawa to miasto duże i oferujące ciekawe rozwiązania. W Warszawie można uczyć się i studiować. Bezpłatne studium w Warszawie oferuje wiele rozwiązań, warto zatem na tym się koncentrować. Na takim studium można zdobyć różnorodne kwalifikacje, uczyć się dobrego zawodu i później zarabiać pieniądze. Istnieją szkoły oferujące wiele ciekawych możliwości zawodowych. Bezpłatne studium pozwala zdobyć zawód bez najmniejszych nawet opłat. Jest to rozwiązanie dobrej klasy i wysokiej jakości. Niejedna pani ma zamiar studiować i cieszyć się dobrymi wynikami takich studiów. Panowie także mają takie potrzeby. Dobry zawód pozwala zarabiać bardzo przyzwoite pieniądze. Gdy jest tylko matura to nie ma zawodu...

więcej

E. Ashby i jego autonomia

W tym tekście przez stopień autonomii rozumieć będą zakres uprawnień uczelni do rządzenia swoimi sprawami bez bezpośredniej (nakazy i zakazy) czy pośredniej (poprzez odpowiednie mechanizmy finansowania) kontroli zewnętrznej. Jest to pojęcie tożsame z samorządnością. Jest to więc cecha przypisana uczelni bądź jako korporacji czysto akademickiej (wydanie europejskie), bądź jako organizacji, ze znaczną rolą laików w uczelni, czyli rady powierniczej i władzy administracyjnej (jak w modelu amerykańskim). E. Ashby (1966) wyróżnia dodatkowo:

więcej

Do czego doprowadził proces oceny jakości?

Stanowi on podstawę raportu końcowego, który uwzględnia ponadto analizę ilościową oraz wnioski z dyskusji przeprowadzonych z władzami uczelni. Raport ten musi zostać zaakceptowany przez Komitet na posiedzeniu plenarnym. Ostatnie słowo należy do prezydenta szkoły wyższej, a jego odpowiedź jest także publikowana w raporcie.

więcej

Akcja wprowadzania TQM

Aby wprowadzić ten typ zarządzania konieczne jest precyzyjne określenie czym dana instytucja chce być, a następnie przełożenie tego na strategiczne cele i plany, w których najważniejsze miejsce zajmują potrzeby i oczekiwania odbiorców. U podstaw tego typu zarządzania znajduje się założenie, iż jakość usług lub dóbr zależy od ludzi, a więc od:

więcej

Implikacje dla tradycyjnych funkcji szkolnictwa wyższego

Opisywane zmiany pogłębiły segmentację w ramach szkolnictwa wyższego, wzmocniły też segregację klasową, a zapewne również płciową i rasową. Istnieją dowody na to, iż elitarne prywatne uczelnie w latach osiemdziesiątych stały się jeszcze bardziej ekskluzywne niż były dotąd. Wzrósł wśród studiujących udział studentów z rodzin uprzywilejowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, odwracając tym samym długotrwałą tendencję do zwiększenia merytok- ratyczności i różnorodności w przyjęciach na studia. Zbiorowość studencka charakteryzuje się teraz większą jednorodnością i zamożnością (Lewis, Kingston 1989): w kilku prywatnych uczelniach zaprzestano przyjmowania kandydatów na studia bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego („need blind” admissions).

więcej

Cechy pracy na uczelni – dalszy opis

Interesujących informacji dostarczają odpowiedzi na pytanie dotyczące pewności zatrudnienia. Poczucie takiej pewności ma obecnie mniej niż połowa pracowników akademickich trzech typów uczelni. W 1984 r., w okresie przeglądów kadrowych dokonywanych w szkołach wyższych, pracownicy politechnik i wyższych szkół pedagogicznych czuli się jeszcze bardziej niepewnie pod omawianym względem niż obecnie. Na uniwersytetach sytuacja wyglądała znacznie lepiej.

więcej

Dominacja oligarchii akademickiej i rynku – dwa modele koordynacji

Objęcie przez Kerra autonomii korporacyjnej i autonomii rynkowej jednym terminem „niezależność uczelni” nie wydaje się trafne, przede wszystkim z powodu całkowicie odmiennych konsekwencji, jakie mają dla uczelni oba rodzaje tej autonomii.

więcej