Szkoła Główna Handlowa

Autorka informuje o przeprowadzonej w Szkole Głównej Handlowej reformie organizacyjnej i programowej. Zamierzeniem grupy pracowników uczelni przygotowujących reformę jest stworzenie nowoczesnej uczelni ekonomicznej kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki rynkowej. Podstawą zmian jest zniesienie wydziałów i stworzenia jednowydziałowej uczelni, w której kompetencje w sprawach dydaktyki przekazane są senatowi. Rezygnuje się z formalnej przynależności studentów do wydziałów i kierunków studiów. Powołano już (dwa roczniki studentów uczą się już wg nowego systemu) Studium Podstawowa – jednolite programowo dla wszystkich studentów – wprowadzając jednocześnie możliwość swobodnego wyboru wykładowców wszystkich przedmiotów. Kolejne semestry to Studium Dyplomowe, oparte na powszechnym indywidualnym toku studiów. Studenci z pomocą konsultantów kierunkowych lub tutorów będą samodzielnie konstruować swoje programy studiów. Minima kierunkowe składają się z przedmiotów obowiązkowych dla danego kierunku, przedmiotów ograniczonego wyboru oraz ogólnouczelnianej oferty przedmiotów swobodnego wyboru. Cała oferta dydaktyczna uczelni zawarta jest w katalogu SGH.

Absolwent może opuścić uczelnię z tytułem licencjata lub magistra. Dyplom jednego kierunku uzyskuje się niezależnie od innych: można je zdobyć w dowolnej kolejności lub uzyskać dyplomy licencjata lub magistra na różnych kierunkach.

Autorka artykułu obok prezentacji założeń, zasad i rozwiązań informuje o trybie dochodzenia do przyjętych ustaleń, etapach pracy zespołów tworzących katalog uczelni, co wydaje się szczególnie ważne dla nauczycieli akademickich pracujących nad zmianami organizacyjnymi i programowymi w swoich środowiskach.

Tytułowy „katalog”, to oczywiście katalog uczelni – podstawowy dokument opisujący działalność uczelni związaną z nauczaniem. W katalogu opisane są wszystkie zajęcia, jakie w danym roku akademickim uczelnia oferuje studentom, zasady ich wyboru i zaliczania, reguły rządzące uzyskaniem dyplomów wydawanych przez uczelnię, informacja o wykładowcach, regulamin studiów itp.

Utworzenie katalogu uczelni o indywidualnym toku studiów dla wszystkich studentów, ze zdezinstytucjonalizowanymi kierunkami studiów, z wynikowymi dyplomami z tychże kierunków i pełną swobodą wyboru wykładowców nie jest zadaniem łatwym. Taki katalog tworzono w roku akademickim 1991/1992 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest on zarazem zwartym zapisem podstawowych reform, jakie uczelnia ta przeprowadziła w zakresie nauczania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>