System mieszany i jego konsekwencje

Mieszany system szkolnictwa wyższego w USA spowodował szereg pozytywnych konsekwencji:

– wyjątkowy zakres autonomii dotyczący wielu nominalnie publicznych instytucji, szczególnie uniwersytetów badawczych:

– znaczna różnorodność uczelni: w konsekwencji system posiada zdolność odzwierciedlania geograficznej i ludzkiej mozaiki społeczeństwa amerykańskiego:

– silna konkurencja między instytucjami zaliczanymi do tej samej kategorii:

– elastyczność i umiejętność dostosowywania się każdej z uczelni do nowych warunków. Obecnie różne typy uczelni są w stanie natychmiast zareagować na potrzeby społeczne: badawcze uniwersytety po wystrzeleniu Sputnika w latach pięćdziesiątych, komunalne college’e – w odniesieniu do potrzeby równości szans w latach sześćdziesiątych, uczelnie typu comprehensive i uniwersytety – wobec wzrastającego zapotrzebowania gospodarki na kwalifikacje poziomu średniego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych:

– istnienie instytucji prywatnych, pełniących rolę modelową wobec publicznych instytucji w zakresie wolności akademickiej, instytucjonalnej niezależności i zdolności do zróżnicowania i innowacyjności, a dla władz stanowych – w sprawach ustalania właściwych poziomów finansowania:

– obrona wolności akademickiej oraz rozszerzenie zasady staiego zatrudnienia kadry akademickiej [tenure) jako efekt konkurencji między uczelniami w zatrudnianiu najlepszej lub przynajmniej lepszej niż gdzie indziej – kadry akademickiej. Pogwałcenie wolności akademickiej lub zniesienie zasad staiego zatrudnienia części profesury byłoby dużą przeszkodą w utrzymaniu konkurencyjności systemu:

– uwaga poświęcana standardowi życia studentów, którzy plącą czesne, a następnie już jako absolwenci, tradycyjnie wspierają finansowo swoje uczelnie:

– waga, jaką instytucje przywiązują do świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności:

– szybkie dostosowanie się do popytu zgłaszanego przez rynek pracy.

W systemie tym tkwią także pewne zagrożenia:

– występuje niekiedy zbyt szybka reakcja na okresowe zapotrzebowanie na rynku pracy:

– niektóre instytucje szkolnictwa wyższego znajdują się pod nadmiernym wpływem absolwentów, czy też wspierających je kościołów, albo popytu zgłaszanego ze strony poszczególnych gałęzi przemysłu (jak swego czasu ze strony rolnictwa) oraz zbyt łatwo poddają się kaprysom opinii publicznej bądź studenckiej:

– kwestie czysto akademickie bywają niekiedy niedostatecznie odseparowane od nacisków z zewnątrz i ulegają erozji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>