Studium Podstawowe

Edukacja w Studium Podstawowym obejmuje przedmioty stanowiące bazę do dalszych studiów. Są to takie dyscypliny, jak makro- i mikroekonomika, encyklopedia prawa, matematyka czy języki. Wątpliwości budziło włączenie do programu Studium trzech innych grup przedmiotów: 1) zawodowych: 2) humanistyczno-społecznych: 3) ogólnych, typu historia i geografia gospodarcza. Po długich dyskusjach zdecydowano się pozostawić wszystkie z nich w programie Studium, przy czym do grupy „zawodowych” włączyć tylko takie jak statystyka, natomiast zaniechać mniej teoretycznych, np. zarządzania. (Zauważmy na marginesie, że wstępne semestry studiów na innych uczelniach ekonomicznych przybrały odmienny charakter – często wykłada się tam właśnie przedmioty zawodowe (zob. tabela i). Przyjęty w SGH zestaw przedmiotów pozwalał na zachowanie „bazowego” charakteru pierwszego etapu kształcenia, powodował jednak nadmierne rozdrobnienie zajęć. Jak zauważył jeden z krytyków programu Studium – jest ono przedłużeniem ogólniaka, „większą maturą”.

Tabela i. Programy wspólnego etapu studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (stan w roku akademickim 1991/1992)

Dyskusji podlegał także okres trwania Studium Podstawowego. Z „bazowych przedmiotów” dawało się ułożyć program czterosemestralny. Oznaczało to jednak dość późne rozpoczęcie studiów w systemie indywidualnego kształcenia, a więc pozostawienie do uzyskiwania dyplomu I stopnia krótkiego czasu. Z kolei w systemie trzysemestralnym nie mieścił się pełny program ekonomii oraz takie przedmioty, jak finanse czy polityka gospodarcza. Zdecydowano się pozostać przy wariancie trzysemestralnym z utworzeniem na Studium Dyplomowym grupy przedmiotów obligatoryjnych dla wszystkich studentów (ale zaliczanych w wybranym przez studenta terminie).

Już na Studium Podstawowym wprowadzono system wybieralności wykładowców wszystkich przedmiotów. Obawiano się znanego problemu popularności zajęć u najmniej wymagających wykładowców. Wystąpiło to jedynie w niewieikim zakresie. Zresztą sami studenci żądali zestan- daryzowania egzaminów z przedmiotów bazowych, właśnie po to, aby uniknąć premiowania dobrymi ocenami mało ambitnych nauczycieli i słuchaczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>