Studium Dyplomowe – dalszy opis

Elastyczny, indywidualny system studiów postawił przed Komisją Programową także problem określenia minimum dla studiów niższego stopnia, zwanych uprzednio studiami zawodowymi lub studiami I stopnia, a dzięki inwencji ministerialnej obdarzonych obecnie nazwą licencjatu. Problem był o tyle trudny, że tradycyjnie powiada się, iż studia te mają charakter mniej teoretyczny, a lepiej przygotowujący do zawodu, niż studia magisterskie. Sugerowałoby to stworzenie odrębnej ścieżki dla tych studiów, a przynajmniej od pewnego momentu różniącej się od ścieżki magisterium. Przy takim rozwiązaniu pojawiają się co najmniej dwa pytania: co to znaczy „studia lepiej przygotowujące do zawodu” oraz pytanie o drożność – łatwość przechodzenia z jednego poziomu studiów na inny. Żeby rozjaśnić te problemy ORSE zorganizowało nawet konferencję, na której różne ośrodki polskie (a i zagraniczne) prezentowały swoje punkty widzenia na kwestię czym są studia zawodowe. Różnorodność form kształcenia obdarzanych tym mianem zniechęca generalnie do tworzenia jakiejkolwiek jednolitej definicji. Przychylając się do tendencji głoszącej, że wykształcenie uzyskiwane w uczelniach wyższych powinno mieć raczej charakter ogólny i teoretyczny, zaś wiedza fachowa powinna być uzupełniana w systemie kształcenia permanentnego, SGH sformułowano następujące zasady:

– student ma możliwość wyboru terminu i formy zakończenia lub kontynuowania studiów. Może on poprzestać na licencjacie, bądź po jego uzyskaniu kontynuować naukę zmierzając do dyplomu magisterskiego, bądź też pominąć licencjat, dążąc jedynie do dyplomu magisterskiego. Student może wznowić studia zakończone uzyskaniem dyplomu licencjata i zdobywać dyplom magistra. Może też na ostatnich semestrach studiów stwierdzić, że magisterium jest mu niepotrzebne lub zbyt trudne do uzyskania i dopiero wtedy zdobyć licencjat:

– żaden z dyplomów nie jest ani warunkiem koniecznym, ani wystarczającym do uzyskania drugiego dyplomu. Student nie musi zdobywać licencjatu w drodze do dyplomu magisterskiego, zaś zdobycie dyplomu magisterskiego nie oznacza automatycznego uzyskania licencjatu. Dyplomy uzyskuje się niezależnie, można je zdobyć w dowolnej kolejności lub uzyskać dyplom licencjata i magistra na dwóch różnych kierunkach:

– każde zajęcia wchodzące w skład minimum programowego licencjatu wchodzą w skład minimum programowego dyplomu magisterskiego tego kierunku i w dużej mierze na odwrót. Po prostu minima programowe dla licencjatów wyodrębniono z minimów dla magisterium.

Myślę, że po decyzji Senatu dotyczącej dyplomów, dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie katalogu SGH stało się jasne, że nie jest on tylko informatorem o tym, co oferuje uczelnia, ale „naszą”, uczelnianą stroną umowy, zawieranej ze studentem przyjmowanym na studia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>