Studenci i badania

Oprócz dążeń do standaryzacji narzędzi obserwujemy zatem dbałość o zróżnicowanie i elastyczność, mające na celu dostosowanie ankiet do potrzeb lub profilu poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni.

Badania bywają również przygotowywane, realizowane i opracowywane przez specjalistów przestrzegających rygorów merytorycznych i metodologicznych. Przykładem mogą być badania realizowane w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Węgrzecka 1994) lub Akademii Medycznej w Poznaniu (Przystanowicz, Obara 1995).

Badaniami są obejmowani wszyscy studenci, a niekiedy tylko wytypowane lub wylosowane grupy. Realizuje się je zwykle pod koniec roku lub semestru, na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu. Najczęściej ankietę dostarcza studentom prowadzący zajęcia (Wójcicka 1995), a po badaniu materiał jest przekazywany np. do dziekanatu (z zachowaniem dyskrecji, w zaklejonej kopercie, przez upoważnione osoby). Oceniany nauczyciel akademicki ma do niego dostęp dopiero po zaliczeniu zajęć w grupie objętej badaniem lub po sesji egzaminacyjnej. Niekiedy zbieranie materiału od studentów powierza się wykwalifikowanym ankieterom, a realizacja badania odbywa się bez udziału nauczycieli akademickich. Na uwagę zasługuje sposób stosowany w Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie ankiety na temat pracy nauczycieli w danym roku akademickim przeprowadza się na początku roku następnego. Zdaniem autorów, oceny wyrażane wtedy przez studentów są bardziej rzetelne i racjonalne niż pod koniec roku. Wówczas bowiem emocje związane z zaliczaniem zajęć i zdawaniem egzaminów mogą oddziaływać na opinie (Przystanowicz, Obara 1995).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>