Stosunki partnerskie pomiędzy studentami a wykładowcami

Badani pracownicy naukowo-dydaktyczni uznawali w znakomitej większości, iż między nimi a studentami, z którymi prowadzą zajęcia, panują stosunki partnerskie. Była to jednak ocena całkowicie różna od wyrażonej przez studentów, którzy twierdzili, najczęściej (ok. 90%), że stosunki łączące ich z nauczycielami są oficjalne, a rzadkością są relacje, które można określić jako partnerskie.

Podobny rozziew w ocenach wzajemnych kontaktów nauczycieli akademickich i studentów jest bardzo niepokojący, dowodzi bowiem trudności w pokonywaniu bariery pomiędzy kształcącymi i kształconymi w szkole wyższej. Potwierdza, jak się wydaje, tezę, iż w obliczu masowych studiów wyższych młodzież staje się wobec licznego zespołu nauczycieli akademickich coraz bardziej anonimowa, a jej stosunki z kadrą nauczycielską przybierają postać formalno-rzeczową. Problem ten zdaje się narastać, ponieważ studenci badani przez zespół socjologów z IPNiSzW w latach 1975-1977 twierdzili, że stosunki między nimi a kadrą nauczającą są na ogół swobodne i życzliwe (Majchrzak, Domaradzka 1979), natomiast w cytowanych tu badaniach panelowych konstatacje takie są znacznie rzadsze (Slęczkowska 1990). Być może wyjaśnieniem tego stanu są nastawienia nauczycieli akademickich {stwierdzone w badaniach przeprowadzonych wśród pracowników uczelni w roku 1984). Tylko 1/j badanych wtedy naukowców stwierdziła, że jednym z powodów pozostania na uczelni po ukończeniu studiów była chęć nauczania studentów. Z badań wynikało, że dwie podstawowe role pełnione przez pracowników naukowo-dydaktycznych, tj. nauczyciela i badacza pozostają w konflikcie. Z jednej strony, badania i związane z nimi publikacje naukowe są wyznacznikiem kariery naukowej, z drugiej zaś – nauczanie, uznawane tradycyjnie za główny obowiązek pracowników wyższej uczelni, nie ma większego wpływu na jej przebieg (Najduchowska, Wnuk-Lipińska 1990).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>