ŚRODOWISKO AKADEMICKIE – NAUCZYCIELE I STUDENCI

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na trzy pytania: czy istnieje zawód pracownika akademickiego, jakie są jego cechy charakterystyczne i jakie jest jego znaczenie we współczesnym świecie? Prezentowane są dwa stanowiska: pierwsze, iż można mówić o zawodzie pracownika akademickiego, ponieważ-choć jest on wykonywany przez specjalistów z różnych dziedzin – ma więcej cech wspólnych niż odmiennych, oraz drugie, iż taki zawód nie istnieje, gdyż cech odmiennych jest więcej niż cech wspólnych. W artykule zostały poddane analizie wartości związane z wykonywaniem omawianego zawodu.

Zgodnie z obowiązującą u nas Ustawą o szkolnictwie wyższym określenie „nauczyciel akademicki” obejmuje swym zakresem wszystkie osoby prowadzące działalność badawczą i kształceniową w wyższych uczelniach: pracownicy naukowo-dydaktyczni stanowią wśród nich zdecydowaną większość (ponad 80%). W innych krajach na określenie tej grupy osób używany jest najczęściej termin „pracownik akademicki”. Pozostanę przy nim, ponieważ jest on łatwiejszy w stosowaniu niż termin „pracownik naukowo-dydaktyczny”.

Tradycyjny wzór pracownika akademickiego zawierał w sobie elementy stylu życia i stylu pracy oraz zespół wartości związanych z wykonywanym zawodem. W celu określenia, kim jest pracownik akademicki, posłużę się następującą definicją: „Jest to osoba samoste- rowna, wykonująca wysoko cenioną pracę na rzecz społeczeństwa, opartą na tworzeniu i przekazywaniu wiedzy, pracę chronioną przez odpowiednie stowarzyszenia i organizacje” (por. Halsey, Trow 1971, s. 170).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>