Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych cz. III

W badaniu form i procedur oceny jakości szkół wyższych realizowanym w uczelniach w 1994 r. zadano pytanie: Czy nauczyciele akademiccy zbierają za pomocą ankiety opinie studentów o prowadzonych przez siebie zajęciach? W przypadku pozytywnej odpowiedzi oraz istnienia wystandaryzowanego narzędzia do tego celu, pytano o to, kto je przygotowywał oraz kto opracowuje wyniki ankiety. Proszono również o jej przesłanie, aby uzyskać dane o zawartości ankiet i kryteriach ocen stosowanych w tych badaniach przez różne uczelnie (Wójcicka 1995}

Z 20 uczelni otrzymano 49 różnego rodzaju ankiet wykorzystywanych do badania opinii studentów na temat zajęć dydaktycznych lub prowadzących je nauczycieli akademickich. Omówieniu tych ankiet poświęcimy dalsze rozważania.

Nadesłane ankiety najczęściej dotyczą oceny poszczególnych rodzajów zajęć lub konkretnych nauczycieli akademickich. Są jednak i takie, które odnoszą się do ogółu zajęć, programu studiów czy całego cyklu nauki na kierunku lub wydziale. Problemy objęte badaniem lub kryteria oceny różnią się przede wszystkim w zależności od uczelni, w której ankiety były przygotowane, lub od dyscypliny studiów. W tej samej uczelni (na wydziale bądź w instytucie) kwestionariusze bywają zróżnicowane i dostosowane do wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów czy lektoratów z języków obcych, ale też tym samym narzędziem bada się opinie o różnych rodzajach zajęć. Opracowuje się je dla całej uczelni, z możliwością modyfikacji w różnych jednostkach organizacyjnych, lub poszczególne wydziały czy instytuty przygotowują je we własnym zakresie. Realizacja badań i opracowanie wyników są nadzorowane przez uczelnie, wydziały, instytuty lub samorząd studencki. Na podstawie nadesłanego materiału nie zawsze jednak można było ustalić, kto zajmuje się przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem badań opinii studentów, jakim celom mają one służyć ani też kto opracowuje i jak wykorzystuje się wyniki. W części ankiet są na te tematy jedynie wzmianki, w części zaś – szczegółowe instrukcje określające sposób przygotowania badań, ich realizacji, opracowania i wykorzystania wyników. Cele badań określa się następująco:

– „Niniejszy kwestionariusz służy zebraniu opinii studentów na temat sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jego celem jest podniesienie poziomu kształcenia w naszej Uczelni” (A-18).

– „Twoją ocenę zrealizowanych zajęć dydaktycznych, uwagi i propozycje pragniemy wykorzystać w podnoszeniu jakości procesu kształcenia „(A- 43)

– „Ankieta niniejsza służyć ma przede wszystkim poprawie efektywności zajęć oraz rozwiązywaniu wielu problemów dydaktycznych” (A – 2).

– „Systematyczne przeprowadzanie tego rodzaju ankiety po pewnym czasie pomoże usprawnić proces kształcenia i przyczyni się do podniesienia rangi pracy dydaktycznej w całościowej ocenie pracownika” (A -1).

– „Na Wydziale […] przystępujemy do modernizacji programów studiów w celu ich przystosowania do aktualnych, nowoczesnych wymagań stawianych przez naukę i przemysł. W związku z tym zwracam się z prośbą do Studentów naszego Wydziału o pomoc w tym pizedsięwzięciu. Jedną z form tej pomocy będzie staranne i rzeczowe udzielenie odpowiedzi na pytania poniższej ankiety” (A – 27).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>