Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych cz. II

W sytuacji, gdy na zmianę tych warunków pracownicy uczelni mają niewielki lub żaden wpływ, podejmuje się jednak wysiłki zmierzające do oceny jakości uczelni, co powinno stymulować podniesienie ich poziomu, a może jedynie przeciwdziałanie jego obniżaniu. Poszukuje się sposobów pomiaru, procedur porównywania i oceniania jakości szkół wyższych oraz poziomu kształcenia w poszczególnych dyscyplinach. Znaczną rolę przypisuje się w tym przypadku ocenie pracy nauczycieli akademickich, jej doskonaleniu i zwiększaniu efektywności. Poza procedurami kwalifikowania i awansu kadry naukowej od lat mamy do czynienia w uczelniach z okresową oceną pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. W ocenie tej – oprócz faktów ilustrujących dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny – bierze się pod uwagę opinie zwierzchników, a ostatnio coraz częściej również opinie studentów. Badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych lub prowadzących je nauczycielach, choć coraz bardziej się upowszechniają, budzą jednak kontrowersje. Mają one swoich zwolenników i przeciwników (Chmielecka i in. 1995}.

Wyniki badan prowadzonych wśród pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, dotyczących czynników branych pod uwagę przy awansie w uczelniach wskazują, że bardzo niewielu (7%) spośród nich dostrzegało, że na taki awans wywiera wpływ ocena pracy dydaktycznej przez studentów. Natomiast znacznie więcej (62%) uważało, że ocena studentów powinna być brana pod uwagę przy decydowaniu o awansie na wyższe stanowiska w uczelni. Uwzględniając przy tym fakt, że praca dydaktyczna nie ma istotnego wpływu na awans naukowy, a w związku ze wzrostem liczby studentów nauczyciele akademiccy są nią coraz bardziej obciążani, pracownicy dydaktyczni domagają się uwzględniania efektów tej pracy przy awansie w uczelni. Jednym z mierników jakości pracy dydaktycznej miałyby być właśnie opinie o niej studentów. Warto odnotować, że uwzględnienia tych opinii domagają się nauczyciele akademiccy tym częściej, im są młodsi wiekiem, stażem pracy i mają niższy stopień naukowy (Jastrząb-Mrozicka, Kuniński 1995).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>