Sposób posługiwania się mikroanalizą w socjologii

Drugi sposób posługiwania się mikroanalizą w socjologii ma na względzie zakres badań związany ze stosowanymi technikami badawczymi. Na przykład, badania etnograficzne wymagają od badacza, by ograniczył zarówno liczbę badanych, jak i sytuacji, w jakich badani się znajdują. Uzyskuje się wtedy dane, które pozwalają na gruntowne rozpoznanie osób badanych i sytuacji, ale które ograniczają możliwość uogólnienia rezultatów. Odpowiednio, sondaże prowadzone na dużą skalę są najlepszym przykładem badań typu makro.

I wreszcie, mikroanalizę często przeciwstawia się badaniom historycznym, porównawczym lub analizie strukturalnej. Zatem badania przekrojowe, których granicę wyznacza określony czas, i które nie zawierają odniesień historycznych ani porównawczych, można traktować jako badania na poziomie mikro, zaś ujęcie historyczne lub porównawcze jako makrosocjologię.

Zrozumienie zróżnicowania form organizacyjnych jest niezbędne przy ustalaniu analitycznych ram prezentowanego tu wywodu. Nie będziemy rozwijać teorii organizacji szkolnictwa wyższego ani też wyliczać różnych jego form, podejmiemy natomiast próbę zidentyfikowania cech organizacyjnych charakterystycznych dla mikrosocjologii szkolnictwa wyższego. Z socjologicznego punktu widzenia, szczególnie interesujące są te aspekty życia zbiorowego, które są związane z racjonalnymi stopień bachelora, magistra i doktora. Oferuje też inne zawodowe typy kształcenia. Dyscypliny naukowe w ramach uniwersytetu są przeważnie zorganizowane w college’e, które z kolei mogą składać się z wydziałów. Na przykład na Uniwersytecie Południowej Karoliny istnieje College Humanistyki i Nauk Społecznych, posiadający następujące wydziały: historii, anglistyki, filozofii itd. W przypadku takiej organizacji uczelni studenci uzyskują stopnie naukowe w odpowiednim college’u.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>