Sporządzenie narzędzi badawczych

Na podstawie nadesłanych ankiet daje się zauważyć, że niektóre uczelnie przywiązują dużą wagę do sposobu przygotowania ankiet i procedur ich realizacji. Nad sporządzeniem narzędzi badawczych pracują zespoły na szczeblu wydziału lub uczelni i niekiedy bardzo dokładnie określa się sposób oraz warunki realizacji badania: „W roku bieżącym tekst ankiety zostaje uchwalony przez Radę Wydziału i tylko przez nią może być zmieniony. W przyszłości należy porównać naszą formułę z ankietami realizowanymi na innych wydziałach i podjąć próbę opracowania tekstu, który byłby zaakceptowany w skali całej uczelni. Biorąc pod uwagę, że są pracownicy prowadzący zajęcia poza macierzystym wydziałem, kryteria oceny powinny być porównywalne” (A -1),

W niektórych uczelniach opracowuje się ankiety lub dyskutuje nad nimi w komisjach senackich, a senat je zatwierdza i zaleca ich stosowanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym: „Sprawa wprowadzenia tej oceny, treści ankiety, była przedmiotem szczegółowej dyskusji na Senackiej Komisji Dydaktycznej, która, po dokonaniu korekty, ostatecznie pozytywnie odniosła się do propozycji przedstawionej przez Samorząd i postanowiła wnieść ustalone propozycje na Senat. […] Senat […j, po dyskusji, zobowiązał jednostki prowadzące studia do przeprowadzenia corocznie lub co semestr ankiety dotyczącej oceny przedmiotów i prowadzących zajęcia […]. Zaleca się, aby wszystkie Instytuty (z wyjątkiem tych, które już posiadają własne ankiety) przeprowadziły wśród studentów ankietę w zapro- ponowartej formie, która zyskała akceptację Dydaktycznej Komisji Senackiej. Jednakże Rada instytutu, w porozumieniu z Samorządem, może wprowadzić zmiany do ankiety” (A – 3).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>