Społeczne i edukacyjne tło reform cz. II

Rządy większości krajów Europy Zachodniej zareagowały na tę sytuację wzmożonym zainteresowaniem problemami szkolnictwa wyższego i – szczególnie – programami kształcenia. Skokowy przyrost liczby studentów wyzwolił rządowe inicjatywy, które zmierzały – mówiąc najogólniej w dwóch kierunkach: zróżnicowania poziomu wykształcenia ponadśredniego oraz zwiększenia dostępności do studiów młodzieży gorzej sytuowanej i mającej w terytorialnym bądź społecznym sensie trudniejszy dostęp do instytucji wyższego wykształcenia.

Pierwszy nurt zmian charakteryzuje się tendencją do różnicowania funkcji wyższego wykształcenia i powiązania edukacji z potrzebami rynku pracy. Szczególnie eksponowanym problemem są tu krótkie cykle kształcenia, tworzone z myślą o specjalistach średniego poziomu, z szerszymi podstawami teoretycznymi niż po średniej szkole zawodowej i lepszą znajomością praktyki niż ta, jaką zapewnia ukończenie pełnych studiów akademickich.

Do osiągnięcia wielofunkcyjności kształcenia ponadśredniego miało prowadzić zastępowanie niektórych ogólnych dotychczas programów uniwersyteckich kształceniem ukierunkowanym praktycznie, bądź też równoległe rozbudowywanie struktur studiów zawodowych. Pojawiły się nawet jak w przypadku binarnego systemu edukacji w Wielkiej Brytanii – próby integracji uniwersytetów i politechnik, a niektórym politechnikom przyznano prawo do prowadzenia studiów drugiego stopnia (post-graduate) – zastrzeżone dotychczas tylko dla uniwersytetów (Jones 1982),

W równoległym nurcie reform mieszczą się wszystkie działania na rzecz poszerzenia dostępności studiów, takie jak tworzenie nowych uniwersytetów i kierunków, rozszerzenie form pomocy materialnej dla studentów, a także nowych – zdalnych – form kształcenia. Wybranym kategoriom kandydatów zapewniono w procesie kwalifikowania na studia szczególne uprawnienia. W niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, uniwersytety skupiają obecnie około :o%, w innych, np. we Francji – 80% studiującej młodzieży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>