Silny samorząd studencki

Zestawiając oceny studentów i nauczycieli akademickich trudno powstrzymać się od refleksji, że dotyczyły one jak gdyby dwóch różnych rzeczywistości – nauczyciele z satysfakcją prezentowali swoje podmiotowe traktowanie studentów – studenci byli przekonani, że ich zdanie jest zdecydowanie pomijane przez pracowników uczelni.

Studenci postrzegali wiele spraw, w których chcieli współdecydować, a przynajmniej dyskutować o nich. Chcieliby mieć wpływ na kształtowanie programu studiów, na dobór przedmiotów, organizację studiów i metody prowadzenia zajęć – wreszcie na sposób związywania spraw bytowych studentów.

Wszyscy studenci z którymi rozmawialiśmy byli zdania, że w uczelniach potrzebny jest silny samorząd studencki, który miałby istotny wpływ na sprawy uczelni5. Warto dodać, że przekonanie o roli samorządu, zainteresowanie jego działalnością jawi się tylko w deklaracjach studentów. Większość z nich nie uczestniczy w pracach samorządu i nie chce w nich uczestniczyć żywiąc przekonanie o jego ograniczonej możliwości działania.

Prezentowane wyniki badań dotyczą uczelni lat osiemdziesiątych, i stanowią tlo – jak się wydaje nie tylko historyczne – opisu istotnych problemów uczelni lat dziewięćdziesiątych.

Od 1990 roku obowiązuje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Kwestią otwartą pozostaje jednak zagadnienie, czy zapisy tej ustawy są wystarczającą podstawą do powstania w uczelniach warunków wywołujących i stymulujących pożądane zmiany. Liczne uczelnie, na mocy ustawy mogą samodzielnie decydować o systemie doboru kandydatów, programach kształcenia, organizacji studiów, charakterze i zasięgu prowadzonych prac badawczych. Są jednak silnie ograniczone w swych decyzjach warunkami finansowymi, przesądzającymi nie tylko o bazie materialnej i lokalowej uczelni, ale także o środkach przeznaczanych na badania naukowe, dydaktykę. Sytuacja finansowa decyduje nadal o doborze kadry, jej strukturze, kwalifikacjach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>