Rozwój zasobów ludzkich

Przez pojęcie rozwoju zasobów ludzkich (HRD), używane zamiennie z inwestowaniem w kapitał ludzki, wizytatorzy rozumieją strategię inwestowania w system edukacji na wszystkich szczeblach, popierania rozwoju wiedzy i umiejętności, ukierunkowaną na osiąganie wartościowych rezultatów oraz kładącą nacisk na wydajność i efektywność instytucji uczestniczących w procesie edukacyjnym.

W części raportu poświęconej rozwojowi zasobów ludzkich eksperci wiążą problematykę edukacji z przemianami w polskiej gospodarce i formułują zalecenia dotyczące przyszłej strategii rozwoju kształcenia. Problematyka ta częściowo obejmuje podsumowania wcześniej analizowanej tematyki, w części zaś wykracza poza problemy wąsko rozumianej edukacji.

Wizytatorzy zgłosili dwie konkretne, rozwinięte propozycje. Pierwsza, to organizowanie obsługiwanych przez niewielki sekretariat spotkań międzyministerialnych, zajmujących się polityką, strategią i logistyką HRD. Ponadto do zadań sekretariatu w dziedzinie edukacji należałoby rozpatrywanie następujących kwestii:

– spójność poziomów i rodzajów kształcenia:

– najważniejsze przemiany strukturalne (ilościowe i jakościowe), które powinny nastąpić w sektorach szkolnictwa średniego oraz zawodowego i technicznego:

– odbudowa wszechstronnego systemu kształcenia dorosłych (opierającego się na unowocześnionym systemie szkolnictwa zaocznego) oraz ścisłych powiązań tej sfery z edukacją początkową i doskonaleniem zawodowym w celu stworzenia perspektywy edukacji ciągłej:

– poszukiwanie alternatywnych metod finansowania różnych sektorów szkolnictwa.

Druga propozycja polega na powołaniu w ramach MEM jednostki strategicznej, której zadaniem byłoby przygotowanie rozwiązań najważniejszych problemów w dziedzinie polityki oświatowej i rozwoju zasobów ludzkich. Jednostka taka powinna przede wszystkim zająć się następującymi problemami:

– większą integracją szkolnictwa akademickiego i zawodowego:

– programami nauczania w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym:

– równością szans edukacyjnych (także w układzie regionalnym).

Jednostka ta powinna ściśle współpracować z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej oraz innymi resortami, a także z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Minister edukacji narodowej stwierdził, że projekt takiej jednostki strategicznej jest już opracowany, a jej tworzenie rozpocznie się na początku lipca 1995 r. Powinna ona zatrudniać o k. 60 pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>