Rekrutacja, studenci, programy

Zwiększenie rekrutacji na studia, przy niskich środkach finansowych, jakimi dysponują uczelnie budzi obawę wizytatorów o jakość kształcenia. Dlatego też dostrzegają oni konieczność monitorowania i oceny już prowadzonych programów, a także przestrzegania przez uczelnie centralnie ustalonych wymagań, które mają gwarantować odpowiedni poziom.

Wizytatorzy uważają, że tradycyjny model studiów, prowadzących do uzyskania stopnia magistra, nie jest zgodny ani z interesami studentów, ani ze zmieniającymi się potrzebami współczesnego społeczeństwa. System ten jest nieelastyczny, nie daje możliwości wyboru przedmiotów oraz nie zaspokaja potrzeb rynku pracy. W rozwiązaniu tego problemu mogą pomóc studia licencjackie, umożliwiając też kształcenie większej liczby studentów, ale muszą one stanowić integralną część systemu, a nie „stopień pośredni”, nie dający perspektyw zatrudnienia. W odpowiedzi przedstawiciele MEN wskazali następujące kierunki zmian już zachodzących na uczelniach:

– poszerzenie i uelastycznienie kształcenia m.in. poprzez rekrutację studentów na studia międzywydziałowe, wydziały a nawet uczelnie {w tym ostatnim przypadku początkowe lata studiów zorganizowane są w formie wspólnego bloku programowego dla wszystkich studentów),

– wprowadzanie przez uczelnie kredytowego systemu studiów, dającego młodzieży możliwość wyboru spośród kilku ścieżek programowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>