Recenzowanie jakości w szkolnictwie wyższym

Debaty nad szkolnictwem wyższym koncentrują się w ostatnich latach wokół pojęć: quality (jakość) – improvement (doskonalenie) – accountability (rozliczanie) – assurance (zapewnianie) – contro! (kontrola). Charakterystyczne w tych dyskusjach jest to, że w najbliższym sąsiedztwie „quality” występuje często „value for money’’, a zdarza się również, że między tymi określeniami stawiany jest znak równości. W większości krajów europejskich ograniczeniom budżetowym towarzyszą naciski na efektywniejsze wykorzystywanie środków publicznych. Szkolnictwo wyższe staje wobec konieczności społecznej legitymizacji środków przyznawanych z budżetu państwa, oszacowywania jakości tego co robi.

Ocena jakości efektów pracy szkolnictwa wyższego jest trudna. Pomijając inne względy, samo pojęcie jakości jest wieloznaczne i skutecznie broni się przed zdefiniowaniem: wymaga bowiem uwzględnienia wielu krzyżujących się kryteriów. Ze względu na problemy definicyjne, przeważnie można spotkać podejście nominalne. Pozwala to uchylić się od kłopotliwych pytań, czym jest jakość, i przybliżyć jej sens w sposób opisowy. Przyjmujemy, iż jakość w szkolnictwie wyzszym jest – najogólniej mówiąc – dopasowaniem działań do realizacji zamierzonych celów (fitness for purpose). Cele te określa się najczęściej przy użyciu kryteriów odnoszących się do:

– efektywności finansowej – interesują się nią przede wszystkim rządy, które chcą wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze:

– standardów akademickich – zainteresowanie wykazuje tu przede wszystkim środowisko akademickie, które chce wiedzieć, czy dana uczelnia lub kierunek studiów zapewniają kształcenie studentów na odpowiednim poziomie akademickim:

– użyteczności społecznej – zapotrzebowanie na tego typu oceny wyrażają odbiorcy usług edukacyjnych (pracodawcy, rodzice, studenci),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>