Rada Główna Szkolnictwa Wyższego

W regulacjach ustawowych występuje jeden zapis bezpośrednio nawiązujący do oceny jakości kształcenia. Jest nim art. 104 Ustawy o szkolnictwie wyższym, który informuje, iż wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, stosownie do zakresu obowiązków. Do obowiązków tych, jako jeden ze składników, wchodzi kształcenie studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez uczelnię. Podstawowe kryteria oceny i tryb okresowego oceniania nauczycieli akademickich określa statut uczelni.

Przytoczony zapis odnosi się do oceny pracy dydaktycznej poszczególnych pracowników akademickich. Nie ma w Ustawie natomiast zapisu dotyczącego oceny jakości kształcenia na poziomie uczelni lub jej jednostek organizacyjnych.

Stosunkowo najwięcej potencjalnych uprawnień w omawianym zakresie posiada Rada Główna Szkolnictwa Wyższego. Na wniosek ministra edukacji narodowej, Rada między innymi:

– określa warunki, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby otworzyć i prowadzić kierunek studiów, minimalne wymagania programowe dla poszczególnych kierunków studiów oraz nazwy tych kierunków:

– określa warunki, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby nadawać tytuły zawodowe:

– opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących badań naukowych, szkolnictwa wyższego oraz stopni naukowych i tytułu naukowego, a także projekty umów międzynarodowych dotyczących równoważności tytułów zawodowych oraz stopni naukowych i tytułu naukowego.

Stwarzając możliwość powierzania Radzie przez ministra własnych kompetencji w omawianym zakresie, Ustawa daje zatem jej uprawnienia do tworzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia.

W obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego są zawarte kryteria i standardy związane z jakością kształcenia, które mogą peinić funkcje minimalnej akredytacji. W mniejszym stopniu dotyczy to poziomu instytucji, w większym – poziomu kierunku studiów.

Tymczasem – jak wykazują badania prowadzone na całym świecie – nie ma podstaw do twierdzenia, że istnieje bezpośredni związek między poziomem badań naukowych nauczyciela akademickiego a poziomem prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>