Pytania w ankietach studenckich

Mniej uwagi poświęca się kryteriom, które można uznać za merytoryczne w działalności dydaktycznej, dotyczą one bowiem przekazu i odbioru treści oraz postrzeganej przez studentów przydatności zajęć. W połowie nadesłanych ankiet pytano o to, czy na zajęciach realizowano wyraźnie określony, zrozumiały dla studentów cel. W tej kategorii mieszczą się także pytania o ocenę zajęć z punktu widzenia ich użyteczności i przydatności do dalszych studiów, zawodu, rozwoju czy stymulowania twórczego i samodzielnego myślenia, związku przekazywanej wiedzy z praktyką oraz komplementarności tej wiedzy wobec innych przedmiotów lub form zajęć.

Najmniej ankiet zawiera kryteria ocen obejmujące techniczną stronę zajęć. W 18 ankietach pytano o dostępność zalecanej literatury, przydatność i właściwy dobór materiałów pomocniczych, a w 11 o stan wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i materiały audiowizualne.

Niektóre ankiety – oprócz pytań szczegółowych dotyczących różnych aspektów działalności dydaktycznej – zawierały też pytania o ogólną ocenę poziomu zajęć, globalną ocenę wszystkich prowadzących zajęcia lub ogółu zajęć z danego przedmiotu. Zdarzają się też pytania dotyczące samych studentów, ich aktywności na zajęciach lub stosunku do nauczyciela akademickiego, którego dotyczy ankieta.

Zestawienie przedstawione w tabeli nie wyczerpuje treści wszystkich pytań zadawanych w omawianych ankietach. Nie obejmuje bowiem pojedynczych przypadków, które nie dawały się włączyć do wyodrębnionych grup. Warto odnotować niektóre z nich. Prowadzący zajęcia:

– dba o otwartość i wszechstronność myślenia,

– ćwiczy systematyczność i dyscyplinę myślenia,

– przedkłada zrozumienie przedmiotu nad opanowanie szczegółów,

– używa przykładów do wyjaśnienia trudnych tematów.

Czy wykładowca jest zainteresowany odbiorem swojego wykładu? Czy formę zaliczenia przedmiotu określono na początku semestru? Jaka była ilość wymaganej pracy w porównaniu z innymi zajęciami? Czy ćwiczenia wymagają systematycznego przygotowywania się?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>