Przedmioty poziomy I i II

Przedmioty poziomu I składają się na program Studium Podstawowego. Przedmioty poziomu II, to przedmioty niezbędne każdemu ekonomiście bez względu na to, jaki kierunek studiów wybierze. Na tym poziomie należy zdobyć 14 punktów (co odpowiada szacunkowo 210 godzinom zajęć prowadzonych w języku polskim). Ci studenci, którzy chcą uzyskać wyłącznie dyplom licencjata mogą uzyskać odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Przedmioty poziomu III stanowią rdzeń kierunku studiów i są obowiązkowe dla wszystkich, którzy chcą uzyskać dyplom danego kierunku. Na tym poziomie należy zgromadzić 20-22 punktów. Przedmioty poziomu IV tworzą szerokie zestawy zajęć związanych z kierunkami studiów. Z reguły są one rozwinięciem przedmiotów poziomu III. Na tym poziomie należy ogółem zebrać 24 punkty dokonując wyboru przedmiotów z zestawów oferujących zajęcia w ilości wielokrotnie większej, niż potrzeba do uzyskania tej liczby punktów. Należy zgromadzić co najmniej 12 punktów (dla MISI 16 pkt.) z oferty wybranego kierunku oraz co najmniej 12 punktów (dla MISI 8 pkt.) za zajęcia wybrane z poziomu III lub IV dowolnego kierunku. Przedmioty poziomu V, czyli zajęcia swobodnego wyboru, tworzą zbiór najluźniej związany z kierunkiem studiów. Tu i student, i wykładowca mogą najpełniej zaspokoić swe indywidualne zainteresowania. Na tym poziomie należy zebrać co najmniej 20 punktów, zaliczając zajęcia z ogólnouczelnianej oferty indywidualnej, bądź z poziomu IV dowolnych kierunków.

Poziom IV i V dają największe możliwości konstruowania ścieżek studiów wiodących do więcej niż jednego dyplomu. Jest rzeczą zupełnie realną stworzenie takiej listy przedmiotów, które z jednej strony dadzą interesujący program studiów, a z drugiej – pozwolą zdobyć więcej niż jeden dyplom przy rozsądnym i równomiernie rozłożonym nakładzie pracy. Oczywiście, poszczególne poziomy nie odpowiadają latom czy semestrom studiów. Przedmioty z dowolnych poziomów można zaliczać w dowolnej kolejności, o ile nie jest to ograniczone warunkiem wstępnym (sekwencją zajęć), Minimalne ilości punktów, jakie student powinien zdobyć w każdym semestrze studiów podaje tabela 5. Student nie musi też formalnie deklarować na jakim kierunku studiuje i nie jest do żadnego kierunku „przypisany”. Swą deklarację, co do wyboru kierunku oficjalnie zgłasza w chwili, gdy po zrealizowaniu wymaganego dla danego dyplomu minimum programowego występuje do Dziekana Studium Dyplomowego o wydanie dyplomu tego kierunku studiów.

Uwaga: Studenci z kierunków o minimum programowym w wysokości 125 lub 126 punktów, dodatkowe ilub 2 punkty zaliczają na dowolnym semestrze. W czerwcu 1992 r. Senat SGH zatwierdził projekt katalogu opartego o opisany schemat minimum kierunkowego dla dyplomów szkoły. Po miesięcznej pracy Zespołu Redakcyjnego skierowano go do druku pod koniec lipca. Poza omówionymi powyżej informacjami katalog SGH zawiera krótką historię szkoły i jej schematy organizacyjne, dane o systemie opieki naukowej (tutoriacie), zasady funkcjonowania systemu punktowego, regulamin studiów i praktyczny poradnik, jak studiować w systemie studiów indywidualnych oraz liczącą ponad 1000 pozycji ofertę zajęć. Już jesienią 1992 r. przewidziane jest wydanie suplementu do katalogu SGH zawierającego informację o pracownikach Szkoły, ofertę wykładów prowadzonych gościnnie przez profesorów z innych ośrodków, uzupełnienie listy zajęć dostępnych w językach obcych, itp. katalog będzie co roku aktualizowany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>