Procedury zawierania kontraktów

Mając na uwadze elastyczność wielu form kształcenia na poziomie wyższym oraz konieczność reagowania na aspiracje studentów i potrzeby rynku, wydaje się niepotrzebne rozstrzyganie, która szkoła jest uczelnią akademicką, która zaś wyższą szkołą zawodową. Możliwe jest pozostawienie uczelniom i studentom rozstrzygnięcia – stosownie do potrzeb

Warto pamiętać, że wiele najlepszych szkól wyższych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych ma charakter szkól zawodowych, czyli takich, w których na pierwsze miejsce wysuwa się przygotowanie specjalistów. Wystarczy przypomnieć francuskie grandes écoles, Ecole Normale d’Administration czy écoles polytechniques.

Dla skuteczności przedsięwzięcia i sprawności rozliczeń ważne są procedury zawierania kontraktów: kto jest stroną, w jaki sposób rozlicza, jakim aspektem przedsięwzięcia jest zainteresowany (finansowym, merytorycznym itd.). rynku i aspiracji – który program, kierunek studiów czy uczelnia mają charakter bardziej akademicki, które zaś – bardziej zawodowy i profesjonalny. Wówczas zadaniem ośrodka akredytacji byłoby jedynie klasyfikowanie tworzonych kierunków i programów: rozstrzyganie, czy kształcenie na danym kierunku spełnia wymogi przewidziane dla dyplomu magistra, licencjata czy bakalarza.

Jak widać – z tworzeniem wyższych szkół zawodowych wiąże się wiele problemów. Są one często dyskutowane w środowiskach akademickich i łączą się z przedsięwzięciami reformatorskimi podejmowanymi przez same uczelnie. Generalne pytania są następujące: Czy wyższe szkoły zawodowe mają być niezależne, czy powiązane z uczelniami najbliższymi im merytorycznie lub przestrzennie: Czy krótsze cykle kształcenia, które zamierza wprowadzić wiele uczelni, mają „uzawodowić” kształcenie, czy dać przygotowanie ogólne? W kwestii dylematu: wyższe szkoły zawodowe czy pierwsze lata studiów typu undergraduate, wydaje się, że najlepszym – a kto wie, czy nie koniecznym – rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obu form. Do tej pory nie określono jednak formalnie, jaki charakter powinien mieć stopień bakałarza (pierwszy poziom wiedzy ogólnej czy też stopień dający konkretną wiedzę zawodową). Być może przyszłe rozporządzenie (lub nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym) o utworzeniu instytucji akredytacyjnej (Ustawa nie wymienia takiego organu) określi także wymogi i profil licencjatu oraz zasady podziału na studia zawodowe i magisterskie lub też odpowiednio – na dwa typy szkół wyższych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>