Prezydenci uczelni comprehensive i komunalnych collegeów

W odniesieniu do rad powierniczych występuje kilka różnic między uczelniami typu Michigan i Harvard: dotyczą one nominacji lub wyboru członków rad przez władze publiczne – zamiast samorządnego ich wyboru przez uczelnie. Zazwyczaj (w uczelniach typu Michigan) znają one gorzej uczelnię i mniej czasu poświęcają jej sprawom. Koncentrują się zwykle na kontroli, a nie na pomocy. Działają wedle reguły otwartości, spotkań publicznych, w tym sesji z udziałem osób z zewnątrz, na których dyskutuje się o wielu kwestiach dotyczących wewnętrznych spraw uczelni, Mają mniejszą swobodę eksperymentowania, inaczej też regulują zasady własnego działania.

Podobnie układają się różnice w przypadku prezydentów uczelni comprehensive oraz komunalnych college’ow. Między innymi, inaczej pojmowane jest znaczenie pomocy państwa dla studentów, rośnie zakres stanowej kontroli konkretnych decyzji. Z punktu widzenia prezydentów uczelni – znacznie istotniejsze są różnice między prezydentami prywatnych uczelni typu ogólnego (libera1 arii) i czteroletnich college’ow publicznych, aniżeli między prezydentami prywatnych i stanowych uniwersytetów badawczych.

Od około i960 roku postępowały zmiany, które wpłynęły na pogłębianie się różnic między szkołami publicznymi a prywatnymi. Do zmian tych należą: rozwój sektora publicznego, rozwój mechanizmów koordynacji w różnych stanach z centralną kontrolą budżetu, powstanie większych systemów uczelnianych złożonych z kilku szkół podlegających jednej radzie zarządzającej i obejmujących 100 lub nawet więcej tysięcy studentów (utworzono 15 takich systemów). Ogólnie rzecz biorąc, prezydenci i rady powiernicze dostrzegają znacznie więcej różnic między uczelniami prywatnymi i państwowymi, aniżeli kadra akademicka i studenci.

Na rysunku 1 przedstawiono aktualny podział instytucji według ich charakteru i odsetka studiujących. Dla porównania na rysunku 1 przedstawione są proporcje studiujących w różnych typach szkół w 1940 roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>