Pracownicy naukowi uczelni

Wizytatorzy zwrócili przede wszystkim uwagę na problem „starzenia się wydziałów” (czyli zatrudnionych tam pracowników merytorycznych), wynikający, z jednej strony, z emigracji kadry naukowej i drenażu mózgów, z drugiej zaś – z braku odpowiednio wykształconych kandydatów do pracy w uczelniach. Podkreślono, że „jeśli polityczny zamiar zwiększenia liczby studentów nie ma być udaremniony z powodu poważnego braku nauczycieli akademickich, praca w szkole wyższej musi znów stać się atrakcyjna dla absolwentów”. Stąd propozycja stypendiów i studiów podyplomowych (doktoranckich). Inna propozycja to „program wymiany personelu”, rozumiany jako zapewnienie „płynności” między szkolnictwem wyższym a gospodarką. Wymagałoby to utworzenia specjalnych stanowisk ekspertów dla specjalistów spoza uczelni. Konieczny byłby także rozwój przepływu kadr między poszczególnymi uczelniami, a także ze szkołami wyższymi za granicą.

Zdając sobie sprawę z zakresu i skutków podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników uczelni, wizytatorzy zwracali uwagę na potrzebę większej koncentracji badań zleconych i integracji pracowników przy ich wykonywaniu. Stąd postulat podejmowania zleceń zewnętrznych i zawierania umów raczej przez wydziały, a nie indywidualnie, przez ich pracowników. Należałoby także „podawać bardziej rzetelne dane” na temat dodatkowych prac podejmowanych przez pracowników naukowych – zarówno w celu opracowania nowych zasad zatrudnienia, jak i upowszechnienia świadomości „że praca na wyższej uczelni nie jest podstawowym źródłem utrzymania, a tylko trudnym, stawiającym duże wymagania, zawodem”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>