Powody podjęcia pracy na uczelni

W badaniach przeprowadzonych w latach 1984 i 19931 zadaliśmy respondentom to samo pytanie dotyczące powodów podjęcia pracy na uczelni. W niniejszym tekście głównym źródłem danych empirycznych są badania przeprowadzone w 1993 r. na reprezentatywnej próbie pracowników naukowo-dydaktycznych uniwersytetów, politechnik i wyższych szkół pedagogicznych, liczącej 1650 osób, lecz w przypadkach teoretycznie uzasadnionych i metodologicznie możliwych dokonano porównań z badaniami wcześniejszymi.-zrealizowanymi w 1984 r na podobnej (choć nie identycznej) próbie liczącej 1179 osób.

W pytaniu można było podkreślić pięć najważniejszych powodów. b Próba bez asystentów. c Próba bez asystentów (w celu umożliwienia porównań z 1984 r.), d Próba z asystentami. porównania, czy motywy znajdujące się u podstaw decyzji podjętych w przeszłości były postrzegane podobnie w obu latach. Pytanie to odnosi się do retrospekcji, w której ważną rolę odgrywa zarówno pamięć o decyzjach podejmowanych w bardziej lub mniej odległej przeszłości, jak i kontekst interpretacyjny wynikający z późniejszych doświadczeń.

W obydwu porównywanych badaniach2 trzy powody podjęcia pracy na uczelni zgłaszane przez blisko połowę respondentów są w trzech typach szkół wyższych takie same. Są to: duża samodzielność, chęć realizacji i rozwoju zainteresowań oraz podnoszenia swojego poziomu intelektualnego. W 1993 r. w przypadku uniwersytetów i politechnik uzupełniały je dwa dalsze motywy: praca twórcza, możliwość przyczynienia się do rozwoju nauki oraz nie normowany czas pracy: w wyższych szkołach pedagogicznych: zainteresowanie nauczaniem studentów oraz nie normowany czas pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>